Search This Blog

Chodavaramnet Followers

Friday, 27 March 2015

SRIRAMANAVAMI FESTIVAL ARTICLES - SRI RAMA NAMA RAMAYANAM IN TELUGU


నామరామాయణం

రామ రామ జయ రాజారామ |
రామ రామ జయ సీతారామ |

బాలకాండము-
శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ | కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ |
శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ | బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ |
చండకిరణకులమండన రామ | శ్రీమద్దశరథనందన రామ |
కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ | విశ్వామిత్రప్రియధన రామ |
ఘోరతాటకాఘాతుక రామ | మారీచాదినిపాతక రామ |
కౌశికమఖసంరక్షక రామ | శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ |
గౌతమమునిసంపూజిత రామ | సురమునివరగణసంస్తుత రామ |
నావికధావికమృదుపద రామ | మిథిలాపురజనమోహక రామ |
విదేహమానసరంజక రామ | త్ర్యంబకకార్ముకభంజక రామ |
సీతార్పితవరమాలిక రామ | కృతవైవాహికకౌతుక రామ |
భార్గవదర్పవినాశక రామ | శ్రీమదయోధ్యాపాలక రామ |

అయోధ్యాకాండము-
అగణితగుణగణభూషిత రామ | అవనీతనయాకామిత రామ |
రాకాచంద్రసమానన రామ | పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ |
ప్రియగుహవినివేదితపద రామ | ప్రక్షాళితనిజమృదుపద రామ |
భరద్వాజముఖానందక రామ | చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ |
దశరథసంతతచింతిత రామ | కైకేయీతనయార్పిత రామ |
విరచితనిజపితృకర్మక రామ | భరతార్పితనిజపాదుక రామ |

అరణ్యకాండము-
దండకావనజనపావన రామ | దుష్టవిరాధవినాశన రామ |
శరభంగసుతీక్ష్ణార్చిత రామ | అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ |
గృధ్రాధిపసంసేవిత రామ | పంచవటీతటసుస్థిత రామ |
శూర్పణఖార్తివిధాయక రామ | ఖరదూషణముఖసూదక రామ |
సీతాప్రియహరిణానుగ రామ | మారీచార్తికృతాశుగ రామ |
వినష్టసీతాన్వేషక రామ | గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ |
శబరీదత్తఫలాశన రామ | కబంధబాహుచ్ఛేదన రామ |

కిష్కింధాకాండము-
హనుమత్సేవితనిజపద రామ | నతసుగ్రీవాభీష్టద రామ |
గర్వితవాలిసంహారక రామ | వానరదూతప్రేషక రామ |
హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ |

సుందరకాండము-
కపివరసంతతసంస్మృత రామ | తద్గతివిఘ్నధ్వంసక రామ |
సీతాప్రాణాధారక రామ | దుష్టదశాననదూషిత రామ |
శిష్టహనూమద్భూషిత రామ | సీతవేదితకాకావన రామ |
కృతచూడామణిదర్శన రామ | కపివరవచనాశ్వాసిత రామ |

యుద్ధకాండము-
రావణనిధనప్రస్థిత రామ | వానరసైన్యసమావృత రామ |
శోషితశరదీశార్థిత రామ | విభీషణాభయదాయక రామ |
పర్వతసేతునిబంధక రామ | కుంభకర్ణశిరశ్ఛేదక రామ |
రాక్షససంఘవిమర్ధక రామ | అహిమహిరావణచారణ రామ |
సంహృతదశముఖరావణ రామ | విధిభవముఖసురసంస్తుత రామ |
ఖఃస్థితదశరథవీక్షిత రామ | సీతాదర్శనమోదిత రామ |
అభిషిక్తవిభీషణవందిత రామ | పుష్పకయానారోహణ రామ |
భరద్వాజాభినిషేవణ రామ | భరతప్రాణప్రియకర రామ |
సాకేతపురీభూషణ రామ | సకలస్వీయసమానస రామ |
రత్నలసత్పీఠస్థిత రామ | పట్టాభిషేకాలంకృత రామ |
పార్థివకులసమ్మానిత రామ | విభీషణార్పితరంగక రామ |
కీశకులానుగ్రహకర రామ | సకలజీవసంరక్షక రామ |
సమస్తలోకోద్ధారక రామ |

ఉత్తరకాండము-
ఆగతమునిగణసంస్తుత రామ | విశ్రుతదశకంఠోద్భవ రామ |
సితాలింగననిర్వృత రామ | నీతిసురక్షితజనపద రామ |
విపినత్యాజితజనకజ రామ | కారితలవణాసురవధ రామ |
స్వర్గతశంబుకసంస్తుత రామ | స్వతనయకుశలవనందిత రామ |
అశ్వమేధక్రతుదిక్షిత రామ | కాలానివేదితసురపద రామ |
ఆయోధ్యకజనముక్తిద రామ | విధిముఖవిభుదానందక రామ |
తేజోమయనిజరూపక రామ | సంస్మృతిబంధవిమోచక రామ |
ధర్మస్థాపనతత్పర రామ | భక్తిపరాయణముక్తిద రామ |
సర్వచరాచరపాలక రామ | సర్వభవామయవారక రామ |
వైకుంఠాలయసంస్థిత రామ | నిత్యనందపదస్తిత రామ |

మంగళం-
భయహర మంగళ దశరథ రామ | జయ జయ మంగళ సీతా రామ |
మంగళకర జయ మంగళ రామ | సంగతశుభవిభవోదయ రామ |
ఆనందామృతవర్షక రామ | ఆశ్రితవత్సల జయ జయ రామ |
రఘుపతి రాఘవ రాజా రామ | పతితపావన సీతా రామ |

STEP BY STEP PROCEDURE FOR PERFORMING SRI RAMA NAVAMI PUJA IN TELUGU ON 28-03-2015


శ్రీరామనవమి రోజున పూజ ఎలా చేయాలంటే?!

శ్రీరామనవమి రోజున ఉదయం ఆరు గంటలకు నిద్రలేచి, తలంటు స్నానం చేసి పసుపు రంగులు దుస్తులు ధరించాలి. పూజామందిరము, ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేయాలి. పూజామందిరము, గడపకు పసుపు, కుంకుమ ఇంటి ముదు రంగవల్లికలతో అలంకరించుకోవాలి. పూజకు ఉపయోగించే పటములకు గంధము, కుంకుమ పెట్టి సిద్ధంగా ఉంచాలి. 

శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ, భరత, శతృఘ్నులతో కూడిన పటము లేదా శ్రీరాముని ప్రతిమను గానీ పూజకు ఉపయోగించవచ్చు. పూజకు సన్నజాజి, తామర పువ్వులు, నైవేద్యానికి పానకం, వడపప్పు, కమలాకాయలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.

అలాగే పూజకు ముందు శ్రీరామ అష్టోత్తరము, శ్రీరామరక్షా స్తోత్రము, శ్రీరామాష్టకము, శ్రీరామ సహస్రము, శ్రీమద్రామాయణం వంటి స్తోత్రాలతో శ్రీరాముడిని స్తుతించాలి. ఇంకా శ్రీరామ పట్టాభిషేకము అనే అధ్యాయమును పారాయణము చేయడం ద్వారా శుభఫలితాలు చేకూరుతాయి.

ఇక శ్రీరామ దేవాలయం, భద్రాచలం, ఒంటిమెట్ట, గొల్లల మామిడాడ వంటి ఆలయాలను దర్శించుకోవడం మంచిది. అలాగే దేవాలయాల్లో పంచామృతముతో అభిషేకం, శ్రీరామ ధ్యానశ్లోకములు, శ్రీరామ అష్టోత్తర పూజ, సీతారామకళ్యాణము వంటి పూజాకార్యక్రమాలను జరిపిస్తే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తికావడంతో పాటు సకలసంపదలు చేకూరుతాయి. అలాగే శ్రీరామనవమి రోజున శ్రీరామదేవుని కథ వ్రతమును ఆచరించడం మంచిది.

నవమి రోజున మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పూజ చేయాలి. పూజకు కంచుదీపము, రెండు దీపారాధనలు, ఐదు వత్తులు ఉపయోగించాలి. పూజచేసేటప్పుడు తులసిమాలను ధరించడం చేయాలి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రము, శ్రీరామ నిత్యపూజ వంటి పుస్తకాలను తాంబూలముతో కలిపి ముత్తైదువులకు ఇవ్వడం ద్వారా శుభఫలితాలు ఉంటాయని పురోహితులు చెబుతున్నారు.

108 LORD SRI RAMA NAMES AND PRAYERS IN TELUGU


శ్రీ రామచంద్రపరబ్రహ్మనే నమః

1.శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర రామ

2.కలాత్మక పరమేశ్వర రామ

3.శేషతల్ప సుఖనిద్రిత రామ

4.బ్రహ్మద్యమర ప్రార్ధిత రామ

5.చందకిరణ కులమండన రామ

6.శ్రీమద్దశరధనందన రామ

7.కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ

8.విశ్వామిత్రప్రియధన రామ

9.ఘోరతాటకఘాతక రామ

10.మారీచాదినిపాతక రామ

11.కౌశిక మఖసంరక్షక రామ

12.శ్రీ మదహల్యో ద్దారక రామ

13.గౌతమమునిసంపూజిత రామ

14.సురమునివరగణసంస్తుత రామ

15.నవికధావితమృదుపద రామ

16.మిధిలాపురజనమోదక రామ

17.విదేహమానసరంజక రామ

18.త్రయంబకకార్ముకభంజక రామ

19.సితార్పితవరమాలిక రామ

20.కృతవైవాహిక కౌతుక రామ

21.భార్గవదర్పవినాశక రామ

22.శ్రీ మాధయోద్యా పాలక రామ

23.ఆగణితగుణగణభూషిత రామ

24.అవనితనయాకామిత రామ

25.రాకాచంద్రసమానన రామ

26.పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ

27.ప్రియగుహావినివేధితపద రామ

28.తత్ క్షాళితనిజమృదుపద రామ

29.భరద్వాజముఖానందక రామ

౩౦.చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ

31.దశరధసంతతచింతిత రామ

32.కైకేయీతనయార్థిత రామ

౩౩.విరచితనిజపాదుక రామ

34.భారతార్పిత నిజపాదుక రామ

35.దండకవనజనపావన రామ

36.దుష్టవిరాధవినాశాన రామ

37.శరభoగసుతీక్షార్చిత రామ

38.అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ

39.గృద్రాధిపగతిదాయక రామ

40.పంచవటీతటసుస్థిత రామ

41.శూర్పణఖార్తి విధాయక రామ

42.ఖరదూషణముఖసూదక రామ

43.సీతాప్రియహరిణానుగ రామ

44.మరిచార్తికృదాశుగా రామ

45.వినష్ట సేతాన్వేషక రామ

46. గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ

47.శబరిదత్తఫలాశన రామ

48.కబంధభాహుచ్చేధన రామ

49.హనుమత్సేవితనిజపద రామ

50.నతసుగ్రివభిష్టద రామ

51.గర్వితవాలివిమోచక రామ

52. వానరదుతప్రేషక రామ

53.హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ

54.కపివరసంతతసంస్మృత రామ

55.తద్గతి విఘ్నద్వంసక రామ

56.సీతాప్రాణాదారక రామ

57.దుష్టదశాన ధూషిత రామ

58. శిష్టహనూమద్భూషిత రామ

59.సీతూధితకాకావన రామ

60.కృతచూడామణిదర్శన రామ

61. కపివరవహనశ్వాసిత రామ

62.రావణధనప్రస్థిత రామ

63.వనరసైన్యసమావృత రామ

64.శొశితసరిధీశార్థిత రామ

65.విభిషణాభయదాయక రామ

66. సర్వతసేతునిభందక రామ

67.కుంబకర్ణ శిరశ్చెదక రామ

68.రాక్షససంఘవిమర్ధక రామ

69.ఆహిమహిరావణ ధారణ రామ

70.సంహ్రృతదశముఖరావణ రామ

71.విభావముఖసురసంస్తుత రామ

72.ఖస్థితధశరధవీక్షిత రామ

73.సీతాదర్శనమోదిత రామ

74.అభిషిక్త విభీషణ రామ

75.పుష్పకయానారోహణ రామ

76.భరధ్వజాభినిషేవణ రామ

77.భరతప్రాణప్రియకర రామ

78.సాకేత పురీభుషన రామ

79.సకలస్వీయసమానత రామ

80.రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ

81.పట్టాభిషేకాలంకృత రామ

82.పార్థివకులసమ్మానిత రామ

83.విభీషణార్పితరంగక రామ

84.కీశకులానుగ్రహకర రామ

85.సకలజీవసంరక్షక రామ

86.సమస్తలోకోద్ధారక రామ

87.అగణితమునిగాణసంస్తుత రామ

88.విశ్రుత రాక్షసఖండన రామ

89.సితాలింగననిర్వృత రామ

90.నీతిసురక్షితజనపద రామ

91.విపినత్యాజితజనకజ రామ

92.కారితలవణాసురవధ రామ

93.స్వర్గతశంబుక సంస్తుత రామ

94.స్వతనయకుశలవనందిత రామ

95.అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ

96.కాలావేదితసురపద రామ

97.ఆయోధ్యజనముక్తిద రామ

98.విధిముఖవిభుదానందక రామ

99.తేజోమయనిజరూపక రామ

100.సంసృతిబన్ధవిమోచక రామ

101.ధర్మస్థాపనతత్పర రామ

102.భక్తిపరాయణముక్తిద రామ

103.సర్వచరాచరపాలక రామ

104.సర్వభవామయవారక రామ

105.వైకుంఠలయసంస్ఠీత రామ

106.నిత్యనందపదస్ఠిత రామ

107.కరుణా నిధి జయ సీతా రామ

108.రామరామ జయరాజా రామ

రామ రామ జయసీతా రామ

HOW TO MAKE VADAPPU AND PANAKAM FOR SRIRAMANAVAMI FESTIVAL - SRIRAMANAVAMI FESTIVAL RECIPES IN TELUGU


పానకం-వడపప్పు ప్రాముఖ్యత: తయారీ విధానం!

శ్రీరామనవమి రోజున పానకం-వడపప్పు ప్రాముఖ్యత ఏంటి? నవమి రోజున పానకం-వడపప్పు తయారు చేసి మహా ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. దీని వెనుక ప్రాకృతిక పరమార్థమూ లేకపోలేదు. ఇది వేసవికాలం. కాబట్టి, వీటిని ప్రసాదరూపంలో సేవించడం వల్ల మనుషుల ఆరోగ్యం, ఆయుష్షు అభివృద్ధి కలుగుతాయని ఆయుర్వేద పండితుల అభిప్రాయం. 

మన ప్రసాదాలన్నీ సమయానుకూలంగా, ఆరోగ్యాన్ని బట్టి నిర్ణయించినవే. వడపప్పు - పానకం కూడా అంతే. శరదృతువు, వసంత రుతువులు యముడి కోరల్లాంటివని దేవీభాగవతం చెబుతోంది. ఈ రుతువులో వచ్చే గొంతువ్యాధులకు... పానకంలో ఉపయోగించే మిరియాలు, ఏలకులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయని, ఔషధంలా పనిచేస్తాయని లౌకికంగా చెబుతారు.

పానకం విష్ణువుకి ప్రీతిపాత్రమైంది. పెసరపప్పు శరీరంలోని ఉష్ణాన్ని తగ్గించి, చలవ చేస్తుంది. జీర్ణశక్తిని వృద్ధిచేస్తుంది. దేహకాంతికి, జ్ఞానానికి ప్రతీక. పెసరపప్పును ‘వడ'పప్పు అంటారు. అంటే మండుతున్న ఎండల్లో ‘వడ' కొట్టకుండా వేడి నుంచి కాపాడుతుందని అర్థం. పెసరపప్పు బుధగ్రహానికి ప్రీతిపాత్రమైనది. పూర్వీకులకు పెసరపప్పు ఎంతో ప్రశస్తమైనది.

ఇక పానకం ఎలా చేయాలో చూద్దాం..
కావలసిన పదార్థాలు :
బెల్లం - 3 కప్పులు
మిరియాల పొడి - 3 టీ స్పూన్లు,
ఉప్పు : చిటికెడు,
శొంఠిపొడి : టీ స్పూన్,
నిమ్మరసం : మూడు టీ స్పూన్లు,
యాలకుల పొడి : టీ స్పూన్
నీరు : 9 కప్పులు

తయారీ విధానం :
ముందు బెల్లాన్ని మెత్తగా కొట్టుకుని.. నీళ్ళలో కలుపుకోవాలి. బెల్లం మొత్తం కరిగాక.. పలుచని క్లాత్‌లో వడకట్టాలి. ఇందులో మిరియాలపొడి, శొంఠి పొడి, ఉప్పు, యాలకల పొడి, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. అంతే పానకం సిద్ధమైనట్లే.

అలాగే వడపప్పు ఎలా చేయాలంటే..?
కావలసిన పదార్థాలు:
పెసరపప్పు - కప్పు,
కీరా - ఒక ముక్క,
పచ్చిమిర్చి - 1 (తరగాలి),
కొత్తిమీర తరుగు- టీ స్పూన్,
కొబ్బరి తురుము -టేబుల్ స్పూన్,
ఉప్పు - తగినంత

తయారీ విధానం: పెసరపప్పును నాలుగు గంటలు నీళ్లలో నానబెట్టాలి. నీటిని వడకట్టేసి, పప్పు ఒక గిన్నెలో వేయాలి. దాంట్లో కీరా తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కొబ్బరి, ఉప్పు వేసి కలపితే వడపప్పు రెడీ అయినట్లే.

SRIRAMANAVAMI FESTIVAL PUJA WITH COCONUT OIL - SRIRAMANAVAMI FESTIVAL ARTICLES IN TELUGU


శ్రీరామనవమి రోజున కొబ్బరినూనెతో దీపమెలిగిస్తే?

శ్రీరామనవమి రోజున పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. గ్రామాల్లోనూ, పట్టణాల్లో సంబరాలు మొదలవుతాయి. రామాలయాలకు కల్యాణ శోభ ఉట్టిపడుతుంది. అలాంటి శ్రీరామనవమి రోజున పూజకు ఏ నూనె ఉపయోగించాలనే సందేహం మీలో ఉందా.. ? అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.

రాముడు చైత్రశుద్ధ నవమి రోజున .. పునర్వసు నక్షత్రంలో కర్కాటక లగ్నంలో జన్మించాడు. ఉగాది నుంచి ఆరంభమయ్యే వసంతనవరాత్రుల్లో రామచంద్రుడిని పూజిస్తారు. ఈ తొమ్మిది రోజులలో రామాయణ పారాయణం ... రామకథా గానం విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇక నవమి రోజున మధ్యాహ్నం సమయంలో అన్ని క్షేత్రాల్లోను స్వామివారి కల్యాణోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.

శ్రీరామనవమి పూజామందిరంలో సీతారాముల ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేసుకుని ఆరాధించేవాళ్లు ఎంతోమంది వుంటారు. అయితే ఈ రోజున స్వామివారి సన్నిధిలో కొబ్బరినూనెతో దీపారాధాన చేయడం ద్వారా శుభఫలితాలుంటాయి. ఎందుకంటే ఆయా పర్వదినాలలో దీపారాధనకి ఉపయోగించే తైలం కూడా విశేషాన్ని సంతరించుకుని వుంటుంది. 

ఈ నేపథ్యంలో శ్రీరామనవమి రోజున దీపారాధనకి 'కొబ్బరి నూనె' ఉపయోగించాలని పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున పూజామందిరానికి రెండు వైపులా కొబ్బరినూనెతో గల దీపపు కుందులు వుంచి .. ఐదేసి వత్తుల చొప్పున కుందుల్లో వేసి వెలిగించ వలసి వుంటుంది. శ్రీరామనవమి రోజున ఇలా కొబ్బరినూనెతో దీపారాధన చేయడం వలన, విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

THE POWER OF SRI RAMA NAMAM - PURANAS SAYS LORD PARAMESWARA ALSO PERFORMED PUJA TO LORD SRIRAMA


పరమేశ్వరుడు జపించే శ్రీరామ మంత్రమేంటో తెలుసా?

పరమేశ్వరుడు, ముక్కంటి అయిన శివుడే విష్ణు స్తోత్రమునకు శ్రీరామ మంత్రాన్ని జపించినట్లు శాస్త్రాలు చెబుతున్నారు. దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణార్ధమై చైత్రశుద్ద దశమినాడు ఐదుగ్రహాలు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నకాలమందు పునర్వసు నక్షత్రంతో కూడిన కర్కాటక లగ్నంలో పగటి సమయాన సాక్షాత్తు ఆ శ్రీహరియే కౌసల్యాపుత్రుడై ఈ భూమిపైన జన్మించిన పర్వదినాన్ని మనం 'శ్రీరామనవమి' గా విశేషంగా జరుపుకుంటాం.

'రామ' యనగా రమించుట అని అర్ధం. కావున మనము ఎల్లప్పుడు మన హృదయకమలమందు వెలుగొందుచున్న 'ఆ శ్రీరాముని' కనుగొంటూ వుండాలని పండితులు అంటున్నారు.

ఒకసారి పార్వతీదేవి పరమశివుని 'కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం' అని, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంనకు కాస్త సూక్ష్మమైన మార్గం చెప్పమని కోరుతుంది. దానికి పరమేశ్వరుడు, "ఓ పార్వతీ! నేను నిరంతరము ఆ ఫలితము కొరకు జపించేది ఇదే సుమా!" అని ఈ క్రింది శ్లోకంతో మంత్రోపాసనచేస్తాడు.

శ్లో|| శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్ర నామతత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||

ఈ శ్లోకం మూడుమార్లు స్మరించితే ఒక్క విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ ఫలితమేకాదు, భక్తులకు శివసహస్రనామ ఫలితం కూడా లభిస్తుంది. ఏ భక్తులు కాశీలో జీవిస్తూ ఆ పుణ్యక్షేత్రమందు మరణిస్తారో వారి మరణ సమయాన ఆ భక్తవశంకరుడే ఈతారకమంత్రం వారి కుడి చెవిలో చెప్పి వార్కి సధ్గతి కలిగిస్తారన్నది భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

శ్రీరామనామాన్ని ఉచ్ఛరించేటప్పుడు 'రా' అనగానే మన నోరు తెరచుకుని మనలోపల పాపాలన్ని బయటకు వచ్చి ఆ రామనామ అగ్నిజ్వాలలో పడి దహించుకుపోతాయని విశ్వాసం. అలాగనే 'మ' అనే అక్షరం ఉచ్ఛరించినప్పుడు మననోరు మూసుకుంటుంది కనుక బయట మనకు కనిపించే ఆ పాపాలు ఏవీ మనలోకి ప్రవేశించలేవట. అందుచేత శ్రీరామనవమి నాడు శ్రీరాముని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ ఒక్క మంత్రముతో జపిస్తే చాలునని పండితులు అంటున్నారు.

SRI RAMA THARAKA MANTRAM AND ITS SPIRITUAL IMPORTANCE ARTICLE IN TELUGU


శ్రీ రామ" తారక మంత్రముతో శుభ ఫలితాలెన్నో..!

శ్రీ రాఘవం దశరథాత్మజ మప్రేమయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపమ్
ఆజానుబాహుమరవింద దళాయతాక్షం

రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి - అంటూ శ్రీరాముడిని స్తుతించడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జన్మతహ:కిరాతకుడై పుట్టిన ఓ బోయవాడు వాల్మీకి మహర్షిగా అవతరించి "శ్రీమద్రామాయణం" రాసేంత స్థాయికి చేరుకోగలిగాడు.

అడవుల్లో తిరుగుతూ వేటాడుతూ కిరాతకుడిగా తిరిగిన బోయవాడు వాల్మీకి మహర్షిగా మారేందుకు "రామ రామ రామ" అనే తారక మంత్రమే తోడ్పడింది. కిరాతకుడైన బోయవాడిని నారదుడు చూసి నీవు చేస్తున్న ఈ కిరాతకమైన పాప కార్యంలో నీ భార్యబిడ్డలు ఏమైనా పాలుపంచుకుంటారో తెలుసుకుని రా అని పంపుతాడు.

వెంటనే ఆ కిరాతకుడు భార్యబిడ్డల వద్దకు వెళ్లి ఆ ప్రశ్న అడుగుతాడు. దానికివారు గృహస్తుడుగా మమ్ములను పెంచి పోషించే బాధ్యత నీది కానీ నీవు చేసే పుణ్యకార్యంలో భాగం పంచుకుంటామేతప్ప పాపకార్యంలో కాదు. అని నిష్కర్షగా పలుకుతారు. వారి పలుకులకు వైరాగ్యము చెందిన బోయవాడు మహర్షి నాకు చక్కని మోక్షమార్గానికి ఉపాయము చెప్పమని ప్రాధేయపడతాడు.

కిరాతకుని విన్నపము మేరకు నారదుడు "రామ రామ రామ" అనే తారక మంత్రాన్ని చెవిలో ఉపదేశిస్తాడు. చివరకు నోరు తిరగక శరీరంపై పుట్టలు పోస్తున్నా "మర" అంటూనే ఆ తారకమంత్రాన్ని వీడలేదు. బ్రహ్మ అనుగ్రహముతో వల్మీకము నుండి పునర్జీవింపడి వాల్మీకి మహర్షిగా జ్ఞాన సంపదను ఈ తారకమంత్రముచే పొంది శ్రీమద్రారాయమణ అనుకమనీయకావ్యం రచించి కారణజన్ముడై ఊర్థ్వలోకమందు ఆ చంద్రతారార్కం తరగని నిధిని పొందిన మహాభాగ్యశాలి అయినాడు.

అట్టి శ్రీమద్రారామాయణం మనకు ఎంతో ఆదర్శవంతమైంది. అందలి శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి మూర్తీభవించిన ధర్మదేవతా స్వరూపం. ఆ కావ్యమే మనకు మనభావితరాలకు మార్గదర్శి కానుంది.

కాబట్టి శ్రీరామ నవమి రోజున రామ నామ తారక మంత్రమును పఠించడంతో పాటు సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం వీక్షించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయి. అలాంటి మహిమాన్వితులపై శ్రీరామచంద్రులను శ్రీరామనవమి నాడు స్తుతించి వారి అనుగ్రహము పొందుదుము గాక..!.

HAPPY SRIRAMANAVAMI FESTIVAL - MUST VISIT AND PRAY LORD SRI RAMA ON SRIRAMANAVAMI FESTIVAL


శ్రీ రామ నవమి రోజున రామాలయాలకు వెళ్లండి

శ్రీ రాముడు జన్మించిన రోజుగా పరిగణించే శ్రీ రామ నవమి రోజున సీతారామ, లక్ష్మణ సమేత రామాలయాన్ని సందర్శించుకునే వారికి ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయని పండితులు అంటున్నారు. ఇదే రోజున రామాలయానికి వెళ్లి నిష్టతో స్వామిని ప్రార్థించుకుని, ఎర్రటి ప్రమిదలతో దీపాలను వెలిగించినట్లైతే పుణ్యఫలం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.

శ్రీ రామ ఆలయాల్లో జరిగే సీతారామ కళ్యాణాన్ని నవమి రోజున తిలకించే భక్తులకు కోటి జన్మల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది. శ్రీ సీతారామ పట్టాభిషేకము, సీతారామ కళ్యాణాన్ని ఆలయాల్లో నిర్వహించే వారికి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఇకపోతే.. శ్రీరామ చంద్రుని ఆలయాల్లో ప్రసిద్ధి గాంచిన భద్రాచలం, ఒంటి మెట్ట, గొల్లల మామిడాడ వంటి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటే పాపాలు తొలగి పోతాయి. అదేవిధంగా.. శ్రీ రామ దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు పానకం తీర్థాన్ని దానం చేస్తే కోరిక కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.

ఇదిలా ఉంటే.. మీ ఇంటికి నవమి రోజున వచ్చే ముత్తైదువులకు శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రము, శ్రీరామ నిత్యపూజ వంటి పుస్తకాలను తాంబూలములతో కలిపి ఇస్తే దీర్ఘసుమంగళీ ప్రాప్తం లభిస్తుందని పండితులు అంటున్నారు.

GREETINGS TO ALL FOR SRI RAMA NAVAMI FESTIVAL


SRI RAMA PRARDHANA - LORD SRI RAMA PRAYER FOR SRIRAMANAVAMI FESTIVAL


Monday, 23 March 2015

MY DEAR LOVE WAITING FOR U


క్షణమైనా కనిపించవా ప్రియతమా
నీ వీక్షణం కోసం
ప్రతీ క్షణం ప్రతీక్షించా
క్షణాలన్నీ యుగాలై
భారాక్షువులై బాధిస్తున్నాయ్
కలలో ఒక్క క్షణం కనిపించేవు
మరు క్షణం మాయమయ్యేవు
క్షణ క్షణం ఎందుకీ కలవరం?
కనిపించవా ఒక్క క్షణమైనా?
నా హృది రక్షణ కోసం
బంధిస్తా నిన్ను సులక్షణంగా
నా ప్రాణంతో సురక్షితంగా

OURS IS A SWEET HOME SISTER


BEAUTIFUL PENCIL SKETCH ART IDEAS

COLOURFUL AND STYLISH KOLAM ART IDEAS


FULL DETAILED ARTICLE ABOUT ANCIENT CHAKRAS - The word chakra is derived from the Sanskrit word meaning "wheel".Chakras

The word chakra is derived from the Sanskrit word meaning "wheel".If we were able to see the chakras (as many psychics, in fact, do) we would observe a wheel of energy continuously revolving or rotating. Clairvoyants perceive chakras as colorful wheels or flowers with a hub in the center. The Chakras begin at the base of the spine and finish at the top of the head. Though fixed in the central spinal column they are located on both the front and back of the body, and work through it.
Each chakra vibrates or rotates at a different speed. The root or first chakra rotates at the slowest speed, the crown or seventh chakra at the highest speed. Each chakra is stimulated by its own and complimentary color, and a range of gemstones for specific uses. The chakra colors are of the rainbow; red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The size and brightness of the wheels vary with individual development, physical condition, energy levels, disease, or stress.
If the chakras are not balanced, or if the energies are blocked, the basic life force will be slowed down. The
individual may feel tired, out of sorts, or depressed. Not only will physical bodily functions be affected so diseases may manifest, but the thought processes and the mind may also be affected. A negative attitude, fear, doubt, etc. may preoccupy the individual.
A constant balance between the chakras promotes health and a sense of well being. If the chakras are opened to much, a person could literally short circuit themselves with too much universal energy going through the body. If the chakras are closed, this does not allow for the universal energy to flow through them properly which may also lead to dis-ease.
Most of us react to unpleasant experiences by blocking our feeling and stopping a great deal of our natural
energy flow. This affects the maturation and development of the chakras. Whenever a person blocks whatever experience he is having, he in turn blocks his chakras, which eventually become disfigured. When the chakras are functioning normally, each will be open, spinning clockwise to metabolize the particular energies needed from the universal energy field.
As already mentioned, any imbalances that exist within any chakra may have profound effects upon either our physical or emotional bodies. We are able to use our quartz crystals and gemstones to re-balance all our chakric centers and once the chakra has been properly balanced then our body will gradually return to normal.
The reason why crystals and gemstones are wonderful and powerful healing tools are because of what science calls its piezoelectric effect. (You can see this effect in the modern quartz watches). Crystals and gemstones respond to the electricity that is coursing through our body, and if the energy is sluggish, the constant electrical vibrations of the stones will help to harmonize, balance, and stimulate these energies.
THE SEVEN MAJOR CHAKRA
First Chakra - Root
Studying the individual chakras begins with the root chakra, called Muladhara in Sanskrit. The root chakra is located at the base of the spine at the tailbone in back, and the pubic bone in front. This center holds the basic needs for survival, security and safety. The root chakra is powerfully related to our contact with the Earth Mother, providing us with the ability to be grounded into the earth plane. This is also the center of manifestation. When you are trying to make things happen in the material world, business or possessions, the energy to succeed will come from the first chakra. If this chakra is blocked an individual may feel fearful, anxious, insecure and frustrated.Problems like obesity, anorexia nervosa, and knee troubles can occur. Root body parts include the hips, legs, lower back and sexual organs.
NOTE: A man’s sexual organs are located primarily in his first chakra, so male sexual energy is usually experienced primarily as physical. A women's sexual organs are primarily in her second chakra, so female sexual energy is usually experienced primarily as emotional. Both chakras are associated with sexual energy.
Second Chakra - Belly (Sacral)
The next chakra or second chakra is often referred to as the belly or (sacral). It is located two inches below the navel and is rooted into the spine. This center holds the basic needs for sexuality, creativity, intuition, and self-worth. This chakra is also about friendliness, creativity, and emotions. It governs peoples sense of self-worth, their confidence in their own creativity, and their ability to relate to others in an open and friendly way. It’s influenced by how emotions were expressed or repressed in the family during childhood. Proper bal ance in this chakra means the ability to flow with emotions freely and to feel and reach out to others sexually or not. If this chakra is blocked a person may feel emotionally explosive, manipulative, obsessed with thoughts of sex or may lack energy. Physical problems may include, kidney weakness, stiff lower back, constipation, and muscle spasms Belly body parts include sexual organs (women), kidneys,bladder, and large intestine.
Third Chakra - Solar Plexus
The third chakra is referred to as the Solar Plexus. It is located two inches below the breastbone in the center behind the stomach. The third chakra is the center of personal power, the place of ego, of passions, impulses, anger and strength. It is also the center for astral travel and astral influences, receptivity of spirit guides and for psychic development. When the Third Chakra is out of balance you may lack confidence, be confused, worry about what others think, feel that others are controlling your life, and may be depressed. Physical problems may include digestive difficulties, liver problems, diabetes, nervous exhaustion, and food allergies. When balanced you may feel cheerful, outgoing, have self-respect, expressive, enjoy taking on new challenges, and have a strong sense of personal power. The body parts for this chakra include the stomach, liver, gall bladder, pancreas, and small intestine.
Fourth Chakra - Heart
The fourth chakra is referred to as the heart chakra.It is located behind the breast bone in front and on the spine between the shoulder blades in back. This is the center for love, compassion and spirituality. This center directs one's ability to love themselves and others, to give and to receive love. This is also the chakra connecting body and mind with spirit. Almost everyone today has a hard, hurt, or broken heart, and it is no accident that heart disease is the number one killer in America today. Deep heart hurts can result in aura obstructions called heart scars. When these scars are released, they raise a lot of old pain, but free the heart for healing and new growth. When this chakra is out of balance you may feel sorry for yourself, paranoid, indecisive, afraid of letting go, afraid of getting hurt, or unworthy of love. Physical illnesses include heart attack, high blood pressure, insomnia, and difficult in breathing. When this chakra is balanced you may feel compassionate, friendly, empathetic, desire to nurture others and see the good in everyone. Body parts for the fourth chakra include heart, lungs, circulatory system, shoulders, and upper back.
Fifth Chakra - Throat
The fifth chakra is referred to as the Throat. It is located in the V of the collarbone at the lower neck and is the center of communication, sound, and expression of creativity via thought , speech, and writing. The possibility for change, transformation and healing are located here. The throat is where anger is stored and finally let go of. When this chakra is out of balance you may want to hold back, feel timid, be quiet, feel weak, or can’t express your thoughts. Physical illnesses or ailments include, hyperthyroid, skin irritations, ear infections, sore throat, inflammations, and back pain. When this chakra is balanced you may feel balanced, centered, musically or artistically inspired, and may be a good speaker. Body parts for the fifth chakra are throat, neck, teeth, ears, & thyroid gland.
Sixth Chakra - Third Eye
The sixth chakra is referred to as the Third Eye. It is located above the physical eyes on the center of the forehead. This is the center for psychicability, higher intuition, the energies of spirit and light. It also assists in the purification of negative tendencies and in the elimination of selfish attitudes. Through the power of the sixth chakra, you can receive guidance, channel, and tune into your Higher Self. When this chakra is not balanced you may feel non-assertive, afraid of success, or go the opposite way and be egotistical. Physical symptoms may include headaches, blurred vision, blindness, and eyestrain. When this chakra is balanced and open you are your own master with no fear of death, are not attached to material things, may experience telepathy, astral travel, and past lives. Sixth chakra body parts include the eyes, face, brain, lymphatic and endocrine system.
Seventh Chakra - Crown
The seventh chakra is referred to as the Crown. It is located just behind the top of the skull. It is the center of spirituality, enlightenment, dynamic thought and energy. It allows for the inward flow of wisdom, and brings the gift of cosmic consciousness. This is also the center of connectedness with the Goddess (God), the place where life animates the physical body. The silver cord that connects the aura bodies extends from the crown. The soul comes into the body through the crown at birth and leaves from the crown at death. When this chakra is unbalanced there may be a constant sense of frustration, no spark of joy, and destructive feelings. Illnesses may include migraine headaches and depression. Balanced energy in this chakra may include the ability to open up to the Divine and total access to the unconscious and subconscious.
Activation of the Energy Centers by Healing Software
The three lower chakras co-relate to basic primary needs- those of survival, procreation and will. The four higher chakras relate to our psychological makeup. They define love, communication and knowledge and can also provide a spiritual connection to this universe and beyond. Seven chakras in our body play a vital role in our total well being. Our chakras get disturbed due to stress and negative emotions, creating disease and disharmony, which prevent us from functioning at our most vibrant and joyful level.
The healing software/ basic human values with related positive emotions are connected with each chakra in order to activate and energize each of the chakras. The details of Chakras and related values/ software
are as follows:
1. Power activates Muladhara (Root) Chakra:
The root chakra not only sends energy to bones and muscles of the body but also acts as a sex center. It is the source of creative energy and power. We are both male and female in our energies, but society does not let us express both.
Most societies repress the feminine energy: the left side of the body and the right side of the brain, which is the abode of beauty, stillness, poetry and art. Until the age of seven, your energy is total. Notice how children are beautiful in their beings. But beyond seven, children are forced to suppress their other side and thus wound their consciousness. In their search for the other half, girls adore their father and boys their mother.
Between the age of 7 and 14, the wound can be healed if parents remain most of the time with their children, but if the parents are not there, children look in vain in the outside world for that feminine and masculine energy.
Children in the 14-21 age groups are ready to engage with the opposite sex- to marry- but they are rarely allowed. So they collect and cherish imagination and dreams of the opposite sex through the media. Manufacturers exploit this by selling dreams and sex appeal through their products. And these play a vital role in deforming and disabling the astral and the mental body of youths, which further causes several diseases in the physical body at a youthful age of their life. This all leads to further degeneration of their character and conduct.
The root chakra is a continuous fountain of positive energy power, while our imaginations and expectations are like a huge stone blocking this marvelous energy fountain. When we burnaway all our unwanted imaginations and memories and open ourselves to reality, the creative energy of this chakra flows.
2. Purity activates Swadhisthana (Spleen) Chakra:
This chakra is located two inches below the navel and is the place where fear attacks us. The average person has six to 12 fear strokes every 24 hours, while in awaken and sleeping time. This weakens our immune system and leads to depression, illness, aging, infertility, and impotency. It also creates diseases of the kidney.
Fear primarily falls into four categories:
Fear of loss of status, wealth or comfort.
Fear of disease or loss of a bodily part.
Fear of loss of family or friends.
Fear of death
Purity leads to fearlessness. It is not the absence of fear but it is the courage to face the fear and experience it completely. If we can truly enter into the space of fear and experience it with power of purity, it can never affect us again and will activate Swadhisthan/ Hara Chakra.
3. Happiness activates Manipura (Navel) Chakra:
Worry and suppressed emotions sit in the navel center and block this chakra. “Worrying is nothing but a constant repetition of certain words in the mind”. This drains away our energy and takes us out of the total awareness and bliss of this moment. Worry is a terrible wastage of time, thought and energy. 99% of our worries never come true and the one percent that do, end up being good for us. Many stomach problems; skin diseases and pains are related to the navel center. Obesity is another byproduct of worry and depression. Happiness and contentment activate this chakra.
4. Selfless love activates Anahata (Heart) Chakra:
Unconditional expression of love and affection expands this chakra. Constant need for other's attention and approval blocks it. “Life is a long signature campaign.” We are constantly working for social success, rather than individual success. Make a list of all those people who have the power to upset us and realise that we are psychological slaves to these people. The conscious realisation itself will bring about a freedom.
We never know the people who are close to us. We simply form an image of them and continue to relate to that image through out, while the person is in an ever-changing multifaceted centre of consciousness.
5. Peace activates Visuddhi (Throat) Chakra:
“Three layers of energy merge in the throat chakra; ordinary physical energy, reserve energy to be used in emergencies and spiritual energy.” We usually use only the first level and forget that there are two more levels behind it; in order to access these levels we need to get rid of our ego, which results in either a superiority or inferiority complex. Comparison and jealousy lock this chakra. When we run in the rat race, the visuddhi closes. Understanding the value of peace and appreciating our uniqueness open it.
We usually create an idea about ourself and compare it to others, which is senseless. If we live our life, we will grow uniquely and will have profound satisfaction, whether we have money, fame or not etc. When we feel tired in our body, we can say “no” and go to the next layer of energy, which will provide us with all the energy, and vitality that we need.
6. Truth and knowledge activates Ajna (Brow) Chakra:
“Ajna”(AGYA) means will power. We usually spend 80 % of our energy what we desire and 20% of our energy what we want to create. These percentages get reversed when this chakra is opened; resulting in fewer desires but more power to create them into reality. Conditioning, labelling and judgements contaminate this chakra. All judgements are prejudiced; they draw conclusions from a few observations (observations are contaminated by our conditioning). “I am this, you are that, life is this, etc.” are statements of the ego.This mental chatter reduces all our experiences merely to words.
To live spontaneously and intensely we need to deal with every person and situation without a script. If we trust our being we will have an enormous leap of growth through such spontaneous interaction with the world. Facing life without a script, we will realise that we know much more than we imagine. Whether we believe it or not, like it or not, the fact is that we are God's children and we are same as our father is. This is the truth of life. True knowledge and wisdom enlighten us to open brow chakra.
7. Bliss activates Sahastrara (Crown) Chakra:
“Sahastrara” means the thousand petals lotus. When this chakra opens, we are flooded with ecstasy and eternal bliss.Discontentment and negativity towards life block this chakra.
Gratitude for life and all that God has given us opens this chakra. So many blessings are showered upon us and we take them for granted. Our life and body are amazing gifts from God- absolutely incredible. Living out of deep joy and bliss is the product of simply showing gratitude and respect for the divine. Loving the whole world is easy; loving our neighbour is difficult because it requires actions through acts of gratitude, compassion and affection. Feel gratitude for every small thing in life.
“Gratitude is the greatest attitude which determines our altitude of success in life.”

BEAUTIFUL FOUR STARS KOLAMS


UGADI FESTIVAL CARTOONS - DONT WORRY ORDERD FOR INSTANT UGADI PICKLE


BEAUTIFUL ACTRESS ANITHA BHAT IN TRADITIONAL SAREE


Number of Rudraksha to be Worn - Article about Rudrakshas in English


Number of Rudraksha to be Worn
There is always a question in the mind of the believer or wearer that how many Rudraksha should be worn and at which part of the body it should be worn to get better and effective results.
There are basically two approaches of wearing the Rudraksha either by consulting the epics or by consulting any priest or on previous experience of any friend or relative or family members.
As per different Epic Sources
Epic Source Shrimad Bhagwad
Body parts /organsNumber of beads to be wornSikha (Crown Hair)1Wrists (both right & left)12/12Neck32 in 2 rowsEars (both right and left)6/6Chest108Shoulders500Yajnopaveet (sacred thread)108
Epic Source Shiva Puran
Body parts /organsNumber of beads to be wornCrown550 or 1,100Yajnopaveet360 (3 rows) & 120 each or 3 strings each of108 beadsSikha (Crown Hair)1 & 3Ears (both right & left)6/6Forearm (both right and left)11/11 or 16/16 or 24/24Karpoodvara11Wrists (both right and left)11/11 or 12/12Waist region5Fore Head30 or 40Shoulders500Heart (Chest)108
Epic Source Rudrakshajabalnoanishad
Body parts /organsNumber of beads to be wornWrist (both right and left)12/12Yajnopaveet108 beadsShoulders15Neck region2, 3, 5, & 7 rowsWaist300(mean)
500 (medium)
1000 (best)
Epic Source Nirunayasindhu
Body parts /organsNumber of beads to be wornEyes (both right and left)4/4Neck region32Forehead40Ears (both right and left)6/6Wrists (both right and left)12/12Forearms (both right and left)16/16Sikha (crown hair)1Heart (chest)108


DETAILED INFORMATION ABOUT INDIAN ANCIENT YOGA - MUDRAS - HAND YOGA IN ENGLISH


MUDRAS - HAND YOGA

Mudras are easy to perform at anytime, although sitting in the lotus position and focusing on the healing can be an advantage.
Although mudras can be used for healing certain ailments, regular practise of mudras will contribute to your overall good health and can be used as a preventive measure.
Continuous practice of the mudras will create minute changes in your body using pulse centres on parts of your hands, which trigger certain healing processes within the corresponding body part.
Mudras are to be performed with both hands at the same time, unless otherwise specified.
Fingers should remain comfortable during the procedure and not held stiffly or tight
The science of Mudra Vigyan is deeply mysterious and amazing. It is not difficult to harmonize the undercurrents of the mind. Through this science it is also not difficult to achieve concentration of mind. Mudra Vigyan is most important aspect of the meditation of the supreme self. Here, Yog Mudras (gestures)are being presented as miraculous remedies, which affect some illness like an injection. Mudras can cure almost any ailment from a simple ear ache to heart attack.
Ear ache can be cured in just a few minutes, by the Shunya Mudra. Similarly, many urinary infections will be cured by the Apan Mudra. In the case of severe heart attack, Mritsanjiveni Mudra provides instant relief within a few seconds.
Hastamudra
Our body is composed of five elements - earth, water, air, fire and ether (space). These five elements also form our cosmos. These five elements have assigned functions in our body to keep it healthy.
After intensive research, Indian sages have found that Hastamudras (hand gestures) are very important, for keeping a balance in the energy the flow among the five elements. All five fingers regulate the five elements of body.
These are as follows–
(a) Thumb
(b) Index finger
(c) Middle finger
(d) Ring finger
(e) Little finger
Fire element
Air element
Space or ether element
Earth element
Water element
Thus, hastamudras are helpful in maintaining good healt hand getting relief from diseases also. Joining the tips of the fingers or pressing by thumb, regulate and balance respective elements in the body. Its daily practice can keep oneself healthy for life. It has tremendous healing power and if practiced properly, all major diseases can be cured. It also offers happiness and spiritual attainments.
Now, we would learn various hastamudras as follows–
Gyan mudra:
Sit down comfortably with your back and neck straight. Join tips of index fingers and thumb and keep three fingers straight. Keep your hand at your folded knee, remember to keep palm facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand would be in relaxed position. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for improving memory and concentration and nervous system.It also prevents headache, loss of sleep, tension, anxiety, depression and fears. It helps in spiritual attainments.
Vayu mudra:
keep your index fingers at the root of your thumbs and press it with thumb. In this gesture, index finger is in touch with middle finger. Then keep both your hands at folded knee so that palm is facing up. Put a little pressure in your palm and rest of the hand would be in relax position. Practice it for 20-30 minutes every day.
This hastamudra is helpful for health problems like Gastro problems, joint pains, backache, sciatica and arthritis.
Akash mudra:
Join tips of middle fingers and thumb and keep other three fingers straight. Keep your hand on your folded knee, remember to keep palm facing upwards. Put a little pressure on joined tips and keep the rest of the hand relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing all ear problems, vomiting and vertigo.
Shunya mudra:
Keep your middle fingers at the root of your thumbs and press it with thumb. Then keep both your hands on folded knees so that the palms face upwards. Put a little pressure on your palm and rest of the hand would be relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
This hastamudra is helpful for health problems like deafness, vomiting, vertigo and thyroid problems.
Prithvi mudra:
Join tips of ring fingers and thumb and keep other three fingers straight. Keep your hands on your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand would be relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing all digestive problems and helps to gain weight.
Agni mudra:
keep your ring fingers at the root of your thumbs and press with thumb. Then keep both your hands on folded knees so that palms are facing up. Put a little pressure in your palm and rest of the hand would be in relaxed position. Practice it for 20-30 minutes every day.
This hastamudra is helpful for health problems like diabetes, liver problems, reduces cholesterol levels and strengthens the body.
Varun mudra:
Join tips of little fingers and thumb and keep other three fingers straight. Keep your hand on your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing all blood related problems, skin as well as urinary problems.
Apan-vayu mudra:
Join tips of ring fingers, middle fingers and thumb and keep your index fingers at the root of your thumbs keeping your little fingers straight. Keep your hands on your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing acidity, reducing high blood pressure, curing Asthma and all cardiac problems. It gives instant relief in heart attack.
Apan mudra:
Join tips of ring fingers, middle fingers and thumb and keep the other two fingers straight. Keep your hands on your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing kidney stones, kidney problems, piles and helps in removing all toxins from the body.
Pran mudra:
Join tips of ring fingers, little fingers and thumb and keep the other two fingers straight. Keep your hands on your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing eye and nerves related problems. It energises the body and balances vitamins in the body.
Vyan mudra:
Join tips of index fingers, middle fingers and thumb and keep other two fingers straight. Keep your hand at your folded knees, remember to keep palms facing up. Put a little pressure on joined tips and rest of the hand relaxed. Practice it only for 15 to 20 minutes every day.
It removes stress and cures high blood pressure problem.
Shivlinga mudra:
Clasp all fingers of both hands together keeping your right thumb erect. Put a little pressure and sit relaxed. Practice it for 20-30 minutes every day.
It is beneficial for removing cough, curing common cold, asthma, esinophelia, sinus and low blood pressure problem. You must take enough liquids like fruit juice, milk or water after doing this mudra.
VERY IMPORTANT NOTE
(For immediate result hastmudras must be practiced daily with light neurobics to restore healthy vibrations in the body for minimum 30 minutes. All these hastmudras except Akash and Shunya mudra can bepracticed while walking and in lying position also. However if Hastmudras are practiced in a comfortable sitting position, it gives better and quicker results.)

SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT DETAILS INFORMATION CHART


ఆడపిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్యం ప్రవేసపెట్టిన సుకన్య సమృద్ధి యోజన పధకం
లో అందరు తమ పిల్లల పేరుతో పోస్ట్ ఆఫీసు లో నేడే ఖాతా తెరవండి
నెలకు 1000 రూపాయలనుంచి 12500 వరకు కట్టచ్చు దానికి సంబందించిన
టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించండి 18 ఏళ్ళు కట్టండి 21 ఏళ్ళు కి ఆ మొత్తాన్ని
తిరిగి పొందండి

DEVOTIONAL STORY AND ARTICLE IN TELUGU ABOUT TEMPLES DWAJASTHAMBHAM PUJA AND ITS EVOLUTION AND HISTORY


BEAUTIFUL AND COLOURFUL FESTIVAL KOLAM ART IDEAS

DAILY TELUGU MUGGULU 24-03-2015

Friday, 13 March 2015

Kodi Kura - Chicken Curry RECIPE IN eNGLISH


Kodi Kura - Chicken Curry

1/2 kg chicken ,cleaned and cut into medium sized pieces
1 tbsp ginger garlic paste
1 cup button onions/sambar onions (peeled)
whole spices (3 elachi, 2″dalchini, 6 cloves,one star anise)
2 cups of water
salt
oil
chopped coriander leaves for garnish

For paste:
1 tbsp coriander seeds
1/4 tsp cumin seeds
5-6 dry red chillis
1 tsp saunf (fennel seeds)
2 elachi (green cardamom)
4 lavanga (cloves)
2″ dalchini (cinnamon)

Method:
1. Grind the button onions coarsely. Remove and keep aside.
2. Dry roast dry red chillis, coriander seeds, cumin, elachi, dalchini, cloves, saunf and make a paste adding some water.
3. Heat 3 tbsps of oil in a skillet and add whole spices. Now add the coarsely ground onions and fry till brown. Approx 7 mts.
4. Add ginger garlic paste and chicken and fry for 7 minutes.
5. Now add the ground paste and salt and mix well.
6. Cover and cook till oil separates.
7. Now add 2 cups of water and cook till done.
8. Garnish with chopped coriander leaves.
Serve with rice or rotis.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...