Search This Blog

Chodavaramnet Followers

Tuesday, 30 September 2014

DASARA FESTIVAL SPECIAL TELUGU ARTICLE - SOUNDARYA LAHARI

సౌందర్యలహరి

ఆది శంకరాచార్యుడు జగన్మాతను స్తుతించిన అపూర్వ గ్రంధము సౌందర్యలహరి. ఇది స్తోత్రము (భక్తితో భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఆరాధించే గాన పాఠము), మంత్రము (గురువు అనుగ్రహం పొంది నిష్టతో జపించుట వలన ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అక్షర సముదాయము), తంత్రము (నియమంతో శాస్త్రయుక్తంగా సాధన చేస్తే ప్రత్యేక సిద్ధులు లభించే యోగవిధానము), కావ్యము (అక్షర రమ్యతతో కూడిన ఛందో బద్ధమైన, ఇతివృత్తాత్మక రచన) కూడాను. దీనిని ఆనందలహరి మరియు సౌందర్యలహరి యని రెండు భాగములుగా విభజించియున్నారు. మొదటి 41 శ్లోకములు ఆనందలహరి అని, 42 నుండి 100 శ్లోకము వరకు సౌందర్యలహరి అని చెప్పుదురు. ఇవికాక మూడు శ్లోకములు ప్రక్షిప్తములు గలవు. మొదటి శ్లోకములు కేవలం దేవీ తత్త్వ రహస్యమును స్పష్టపరచుచున్నవి. సౌందర్యలహరి అను పేరునందు సౌ, లహ, హ్రీం అను మంత్ర బీజములు ద్యోతకమగుచున్నవి
శంకరాచార్యుని అనేక స్తోత్రాలలో శినస్తోత్రంగా శివానందలహరి, దేవీస్తోత్రంగా "సౌందర్యలహరి" చాలా ప్రసిద్ధాలు. త్రిపుర సుందరి అమ్మవారిని స్తుతించే స్తోత్రం గనుక ఇది సౌందర్యలహరి అనబడింది. ఈ స్తోత్రం "శిఖరిణీవృత్తం" అనే ఛందస్సులో ఉంది. సౌందర్య లహరిలో నాలుగు ప్రధానమైన లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. [1]
ఇది అసామాన్యమైన వర్ణనా చాతుర్యంతో కూడిన కావ్యం.
ఇది ఒక దివ్య మహిమాన్విత స్తోత్రం
ఉపాసకులు దేవిని ఆరాధించడానికి ఉపయోగకరమైన అనేక మంత్రాలు నిక్షిప్తమైన మంత్రమాల. ఈ మంత్రాలకు ఫలసిద్ధులను వ్యాఖ్యాతలు తెలియబరచారు.
ఆగమ తంత్రాలను విశదీకరించే, శ్రీవిద్యను వివరించే తంత్ర గ్రంధం. ఇందులో మొదటి 41 శ్లోకాలు శ్రీవిద్యను వివరిస్తాయి.
స్తోత్రంలో మొదటి 41 శ్లోకాలు "ఆనంద లహరి" అని, తరువాతవి దేవీ సౌందర్యాన్ని కీర్తించే "సౌందర్య లహరి" అని అంటారు కాని ఈ విభజనను కొందరు వ్యాఖ్యాతలు అంగీకరించరు. భారత దేశంలో సౌందర్య లహరికి ఇంచుమించు 50 వ్యాఖ్యానాలున్నాయని తెలుస్తున్నది. లక్ష్మీధరుడు, భాస్కరరరాయుడు, కామేశ్వర సూరి, అచ్యుతానందుడు మొదలైనవారు ముఖ్య భాష్యకర్తలు. "Serpent Power" ("కుండలినీ శక్తి") అనే పేరు మీద "ఆనందలహరి" అనబడే భాగానికి మాత్రం "ఆర్థర్ ఎవలాన్" అనే ఆంగ్లేయుడు వ్యాఖ్యను వ్రాశాడు. "శ్రీరామ కవి" అనే పండితుడు "డిండిమ భాష్యము" అనే భాష్యాన్ని వ్రాశాడు. శ్రీ నరసింహ స్వామి అనే పండితుడు "గోపాల సుందరీయము" అనే వ్యాఖ్యలో ప్రతి శ్లోకాన్ని శక్తిపరంగాను, విష్ణుపరంగాను కూడా వ్యాఖ్యానించాడు. తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు "శ్రీచక్ర విలసనము" అనే వ్యాఖ్యను వ్రాశాడు.[1]

అన్ని మంత్ర స్తోత్రాలలాగానే ఈ స్తోత్రాన్ని కూడా జపించడానికి ముందుగా గురువును స్మరించాలి. తరువాత ఋష్యాదులను (స్తోత్రము, ఋషి, ఛందస్సు, దేవత, బీజము, శక్తి, కీలకము, అర్ధము, వినియోగము) స్మరించాలి. పిదప అంగన్యాసము, కరన్యాసము, ధ్యానము, పంచోపచారాదులు చేయాలి. తరువాత శ్రద్ధతో, భక్తితో, నిర్మల నిశ్చల హృదయంతో స్తోత్రాన్ని పఠించాలి (జపించాలి). ఈ "సౌందర్య లహరి" స్తోత్రానికి
ఋషి - గోవిందః
ఛందస్సు - అనుష్టుప్
దేవత - శ్రీ మహాత్రిపుర సుందరి
బీజం - "శివః శక్త్యా యుక్తః"
శక్తి - "సుధా సింధోర్మధ్యే"
కీలకం - "జపో జల్పః శిల్పం"
అర్ధము - భగవత్యారాధన
వినియోగము - శ్రీ లలితా మహా త్రిపురసుందరీ ప్రసాద సిద్ధి కోసము
స్తోత్రమునుండి ఉదాహరణ శ్లోకములు
1వ శ్లోకము
శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం
న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి ,
అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి
ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్యః ప్రభవతి .
44వ శ్లోకము
తనోతు క్షేమం నస్తవ వదనసౌందర్య లహరీ
పరీవాహస్రోతః సరణిరివ సీమంతసరణిః ,
వహంతీ సిందూరం ప్రబలకబరీ భార తిమిర
ద్విషాం బృందైర్బందీకృతమివ నవీనార్క కిరణమ్
73వ శ్లోకము
అమూ తే వక్షోజావమృతరస మాణిక్య కుతుపౌ
న సందేహస్పందో నగపతి పతాకే మనసి నః
పిబంతౌ తౌ యస్మాదవిదిత వధూసంగమరసౌ
కుమారావద్యాపి ద్విరదవదన క్రౌంచదలనౌ
రచన: ఆది శంకరాచార్య
ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి
భుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ |
త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే ||
శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం
న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి|
అతస్త్వామ్ ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపి
ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి|| 1 ||
తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవం
విరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకా-నవికలమ్ |
వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం
హరః సంక్షుద్-యైనం భజతి భసితోద్ధూళ నవిధిమ్|| 2 ||
అవిద్యానా-మంత-స్తిమిర-మిహిర ద్వీపనగరీ
జడానాం చైతన్య-స్తబక మకరంద శ్రుతిఝరీ |
దరిద్రాణాం చింతామణి గుణనికా జన్మజలధౌ
నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి|| 3 ||
త్వదన్యః పాణిభయా-మభయవరదో దైవతగణః
త్వమేకా నైవాసి ప్రకటిత-వరభీత్యభినయా |
భయాత్ త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం
శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || 4 ||
హరిస్త్వామారధ్య ప్రణత-జన-సౌభాగ్య-జననీం
పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభ మనయత్ |
స్మరో‌உపి త్వాం నత్వా రతినయన-లేహ్యేన వపుషా
మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ || 5 ||
ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖాః
వసంతః సామంతో మలయమరు-దాయోధన-రథః |
తథాప్యేకః సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపాం
అపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిద-మనంగో విజయతే || 6 ||
క్వణత్కాంచీ-దామా కరి కలభ కుంభ-స్తననతా
పరిక్షీణా మధ్యే పరిణత శరచ్చంద్ర-వదనా |
ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః
పురస్తా దాస్తాం నః పురమథితు రాహో-పురుషికా || 7 ||
సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిట-పివాటీ-పరివృతే
మణిద్వీపే నీపో-పవనవతి చింతామణి గృహే |
శివకారే మంచే పరమశివ-పర్యంక నిలయామ్
భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానంద-లహరీమ్ || 8 ||
మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం
స్థితం స్వధిష్టానే హృది మరుత-మాకాశ-ముపరి |
మనో‌உపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్వా కులపథం
సహస్రారే పద్మే స హరహసి పత్యా విహరసే || 9 ||
సుధాధారాసారై-శ్చరణయుగలాంత-ర్విగలితైః
ప్రపంచం సిన్ఞ్ంతీ పునరపి రసామ్నాయ-మహసః|
అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభ-మధ్యుష్ట-వలయం
స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కులకుండే కుహరిణి || 10 ||
చతుర్భిః శ్రీకంఠైః శివయువతిభిః పంచభిపి
ప్రభిన్నాభిః శంభోర్నవభిరపి మూలప్రకృతిభిః |
చతుశ్చత్వారింశద్-వసుదల-కలాశ్చ్-త్రివలయ-
త్రిరేఖభిః సార్ధం తవ శరణకోణాః పరిణతాః || 11 ||
త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరికన్యే తులయితుం
కవీంద్రాః కల్పంతే కథమపి విరించి-ప్రభృతయః |
యదాలోకౌత్సుక్యా-దమరలలనా యాంతి మనసా
తపోభిర్దుష్ప్రాపామపి గిరిశ-సాయుజ్య-పదవీమ్ || 12 ||
నరం వర్షీయాంసం నయనవిరసం నర్మసు జడం
తవాపాంగాలోకే పతిత-మనుధావంతి శతశః |
గలద్వేణీబంధాః కుచకలశ-విస్త్రిస్త-సిచయా
హటాత్ త్రుట్యత్కాఞ్యో విగలిత-దుకూలా యువతయః || 13 ||
క్షితౌ షట్పంచాశద్-ద్విసమధిక-పంచాశ-దుదకే
హుతశే ద్వాషష్టి-శ్చతురధిక-పంచాశ-దనిలే |
దివి ద్విః షట్ త్రింశన్ మనసి చ చతుఃషష్టిరితి యే
మయూఖా-స్తేషా-మప్యుపరి తవ పాదాంబుజ-యుగమ్ || 14 ||
శరజ్జ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత-జటాజూట-మకుటాం
వర-త్రాస-త్రాణ-స్ఫటికఘుటికా-పుస్తక-కరామ్ |
సకృన్న త్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే
మధు-క్షీర-ద్రాక్షా-మధురిమ-ధురీణాః ఫణితయః || 15 ||
కవీంద్రాణాం చేతః కమలవన-బాలాతప-రుచిం
భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణామేవ భవతీమ్ |
విరించి-ప్రేయస్యా-స్తరుణతర-శ్రృంగర లహరీ-
గభీరాభి-ర్వాగ్భిః ర్విదధతి సతాం రంజనమమీ || 16 ||
సవిత్రీభి-ర్వాచాం చశి-మణి శిలా-భంగ రుచిభి-
ర్వశిన్యద్యాభి-స్త్వాం సహ జనని సంచింతయతి యః |
స కర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభి-
ర్వచోభి-ర్వాగ్దేవీ-వదన-కమలామోద మధురైః || 17 ||
తనుచ్ఛాయాభిస్తే తరుణ-తరణి-శ్రీసరణిభి-
ర్దివం సర్వా-ముర్వీ-మరుణిమని మగ్నాం స్మరతి యః |
భవంత్యస్య త్రస్య-ద్వనహరిణ-శాలీన-నయనాః
సహోర్వశ్యా వశ్యాః కతి కతి న గీర్వాణ-గణికాః || 18 ||
ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమధ-స్తస్య తదధో
హరార్ధం ధ్యాయేద్యో హరమహిషి తే మన్మథకలామ్ |
స సద్యః సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతిలఘు
త్రిలోకీమప్యాశు భ్రమయతి రవీందు-స్తనయుగామ్ || 19 ||
కిరంతీ-మంగేభ్యః కిరణ-నికురుంబమృతరసం
హృది త్వా మాధత్తే హిమకరశిలా-మూర్తిమివ యః |
స సర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతధిప ఇవ
జ్వరప్లుష్టాన్ దృష్ట్యా సుఖయతి సుధాధారసిరయా || 20 ||
తటిల్లేఖా-తన్వీం తపన శశి వైశ్వానర మయీం
నిష్ణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలామ్ |
మహాపద్మాతవ్యాం మృదిత-మలమాయేన మనసా
మహాంతః పశ్యంతో దధతి పరమాహ్లాద-లహరీమ్ || 21 ||
భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం
ఇతి స్తోతుం వాఞ్ఛన్ కథయతి భవాని త్వమితి యః |
తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజసాయుజ్య-పదవీం
ముకుంద-బ్రమ్హేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజితపదామ్ || 22 ||
త్వయా హృత్వా వామం వపు-రపరితృప్తేన మనసా
శరీరార్ధం శంభో-రపరమపి శంకే హృతమభూత్ |
యదేతత్ త్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం
కుచాభ్యామానమ్రం కుటిల-శశిచూడాల-మకుటమ్ || 23 ||
జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రః క్షపయతే
తిరస్కుర్వ-న్నేతత్ స్వమపి వపు-రీశ-స్తిరయతి |
సదా పూర్వః సర్వం తదిద మనుగృహ్ణాతి చ శివ-
స్తవాఙ్ఞా మలంబ్య క్షణచలితయో ర్భ్రూలతికయోః || 24 ||
త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణ-జనితానాం తవ శివే
భవేత్ పూజా పూజా తవ చరణయో-ర్యా విరచితా |
తథా హి త్వత్పాదోద్వహన-మణిపీఠస్య నికటే
స్థితా హ్యేతే-శశ్వన్ముకులిత కరోత్తంస-మకుటాః || 25 ||
విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం
వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనమ్ |
వితంద్రీ మాహేంద్రీ-వితతిరపి సంమీలిత-దృశా
మహాసంహారే‌உస్మిన్ విహరతి సతి త్వత్పతి రసౌ || 26 ||
జపో జల్పః శిల్పం సకలమపి ముద్రావిరచనా
గతిః ప్రాదక్షిణ్య-క్రమణ-మశనాద్యా హుతి-విధిః |
ప్రణామః సంవేశః సుఖమఖిల-మాత్మార్పణ-దృశా
సపర్యా పర్యాయ-స్తవ భవతు యన్మే విలసితమ్ || 27 ||
సుధామప్యాస్వాద్య ప్రతి-భయ-జరమృత్యు-హరిణీం
విపద్యంతే విశ్వే విధి-శతమఖాద్యా దివిషదః |
కరాలం యత్ క్ష్వేలం కబలితవతః కాలకలనా
న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంక మహిమా || 28 ||
కిరీటం వైరించం పరిహర పురః కైటభభిదః
కఠోరే కోఠీరే స్కలసి జహి జంభారి-మకుటమ్ |
ప్రణమ్రేష్వేతేషు ప్రసభ-ముపయాతస్య భవనం
భవస్యభ్యుత్థానే తవ పరిజనోక్తి-ర్విజయతే || 29 ||
స్వదేహోద్భూతాభి-ర్ఘృణిభి-రణిమాద్యాభి-రభితో
నిషేవ్యే నిత్యే త్వా మహమితి సదా భావయతి యః |
కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన-సమృద్ధిం తృణయతో
మహాసంవర్తాగ్ని-ర్విరచయతి నీరాజనవిధిమ్ || 30 ||
చతుః-షష్టయా తంత్రైః సకల మతిసంధాయ భువనం
స్థితస్తత్త్త-సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రైః పశుపతిః |
పునస్త్వ-న్నిర్బంధా దఖిల-పురుషార్థైక ఘటనా-
స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితల మవాతీతర-దిదమ్ || 31 ||
శివః శక్తిః కామః క్షితి-రథ రవిః శీతకిరణః
స్మరో హంసః శక్ర-స్తదను చ పరా-మార-హరయః |
అమీ హృల్లేఖాభి-స్తిసృభి-రవసానేషు ఘటితా
భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతామ్ || 32 ||
స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయ-మిద-మాదౌ తవ మనో
ర్నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి-మహాభోగ-రసికాః |
భజంతి త్వాం చింతామణి-గుణనిబద్ధాక్ష-వలయాః
శివాగ్నౌ జుహ్వంతః సురభిఘృత-ధారాహుతి-శతై || 33 ||
శరీరం త్వం శంభోః శశి-మిహిర-వక్షోరుహ-యుగం
తవాత్మానం మన్యే భగవతి నవాత్మాన-మనఘమ్ |
అతః శేషః శేషీత్యయ-ముభయ-సాధారణతయా
స్థితః సంబంధో వాం సమరస-పరానంద-పరయోః || 34 ||
మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథి-రసి
త్వమాప-స్త్వం భూమి-స్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ |
త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణ్మయితుం విశ్వ వపుషా
చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే || 35 ||
తవాఙ్ఞచక్రస్థం తపన-శశి కోటి-ద్యుతిధరం
పరం శంభు వందే పరిమిలిత-పార్శ్వం పరచితా |
యమారాధ్యన్ భక్త్యా రవి శశి శుచీనా-మవిషయే
నిరాలోకే ‌உలోకే నివసతి హి భాలోక-భువనే || 36 ||
విశుద్ధౌ తే శుద్ధస్ఫతిక విశదం వ్యోమ-జనకం
శివం సేవే దేవీమపి శివసమాన-వ్యవసితామ్ |
యయోః కాంత్యా యాంత్యాః శశికిరణ్-సారూప్యసరణే
విధూతాంత-ర్ధ్వాంతా విలసతి చకోరీవ జగతీ || 37 ||
సమున్మీలత్ సంవిత్కమల-మకరందైక-రసికం
భజే హంసద్వంద్వం కిమపి మహతాం మానసచరమ్ |
యదాలాపా-దష్టాదశ-గుణిత-విద్యాపరిణతిః
యదాదత్తే దోషాద్ గుణ-మఖిల-మద్భ్యః పయ ఇవ || 38 ||
తవ స్వాధిష్ఠానే హుతవహ-మధిష్ఠాయ నిరతం
తమీడే సంవర్తం జనని మహతీం తాం చ సమయామ్ |
యదాలోకే లోకాన్ దహతి మహసి క్రోధ-కలితే
దయార్ద్రా యా దృష్టిః శిశిర-ముపచారం రచయతి || 39 ||
తటిత్వంతం శక్త్యా తిమిర-పరిపంథి-స్ఫురణయా
స్ఫుర-న్నా నరత్నాభరణ-పరిణద్ధేంద్ర-ధనుషమ్ |
తవ శ్యామం మేఘం కమపి మణిపూరైక-శరణం
నిషేవే వర్షంతం-హరమిహిర-తప్తం త్రిభువనమ్ || 40 ||
తవాధారే మూలే సహ సమయయా లాస్యపరయా
నవాత్మాన మన్యే నవరస-మహాతాండవ-నటమ్ |
ఉభాభ్యా మేతాభ్యా-ముదయ-విధి ముద్దిశ్య దయయా
సనాథాభ్యాం జఙ్ఞే జనక జననీమత్ జగదిదమ్ || 41 ||
ద్వితీయ భాగః – సౌందర్య లహరీ
గతై-ర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిః సాంద్రఘటితం
కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీతయతి యః ||
స నీడేయచ్ఛాయా-చ్ఛురణ-శకలం చంద్ర-శకలం
ధనుః శౌనాసీరం కిమితి న నిబధ్నాతి ధిషణామ్ || 42 ||
ధునోతు ధ్వాంతం న-స్తులిత-దలితేందీవర-వనం
ఘనస్నిగ్ధ-శ్లక్ష్ణం చికుర నికురుంబం తవ శివే |
యదీయం సౌరభ్యం సహజ-ముపలబ్ధుం సుమనసో
వసంత్యస్మిన్ మన్యే బలమథన వాటీ-విటపినామ్ || 43 ||
తనోతు క్షేమం న-స్తవ వదనసౌందర్యలహరీ
పరీవాహస్రోతః-సరణిరివ సీమంతసరణిః|
వహంతీ- సిందూరం ప్రబలకబరీ-భార-తిమిర
ద్విషాం బృందై-ర్వందీకృతమేవ నవీనార్క కేరణమ్ || 44 ||
అరాలై స్వాభావ్యా-దలికలభ-సశ్రీభి రలకైః
పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిమ్ |
దరస్మేరే యస్మిన్ దశనరుచి కింజల్క-రుచిరే
సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహన చక్షు-ర్మధులిహః || 45 ||
లలాటం లావణ్య ద్యుతి విమల-మాభాతి తవ యత్
ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలమ్ |
విపర్యాస-న్యాసా దుభయమపి సంభూయ చ మిథః
సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతి రాకా-హిమకరః || 46 ||
భ్రువౌ భుగ్నే కించిద్భువన-భయ-భంగవ్యసనిని
త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకర-రుచిభ్యాం ధృతగుణమ్ |
ధను ర్మన్యే సవ్యేతరకర గృహీతం రతిపతేః
ప్రకోష్టే ముష్టౌ చ స్థగయతే నిగూఢాంతర-ముమే || 47 ||
అహః సూతే సవ్య తవ నయన-మర్కాత్మకతయా
త్రియామాం వామం తే సృజతి రజనీనాయకతయా |
తృతీయా తే దృష్టి-ర్దరదలిత-హేమాంబుజ-రుచిః
సమాధత్తే సంధ్యాం దివసర్-నిశయో-రంతరచరీమ్ || 48 ||
విశాలా కల్యాణీ స్ఫుతరుచి-రయోధ్యా కువలయైః
కృపాధారాధారా కిమపి మధురా‌உ‌உభోగవతికా |
అవంతీ దృష్టిస్తే బహునగర-విస్తార-విజయా
ధ్రువం తత్తన్నామ-వ్యవహరణ-యోగ్యావిజయతే || 49 ||
కవీనాం సందర్భ-స్తబక-మకరందైక-రసికం
కటాక్ష-వ్యాక్షేప-భ్రమరకలభౌ కర్ణయుగలమ్ |
అముంచ్ంతౌ దృష్ట్వా తవ నవరసాస్వాద-తరలౌ
అసూయా-సంసర్గా-దలికనయనం కించిదరుణమ్ || 50 ||
శివే శంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా
సరోషా గంగాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ |
హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహ సౌభాగ్య-జననీ
సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా || 51 ||
గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాణి దధతీ
పురాం భేత్తు-శ్చిత్తప్రశమ-రస-విద్రావణ ఫలే |
ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతి-కులోత్తంస-కలికే
తవాకర్ణాకృష్ట స్మరశర-విలాసం కలయతః|| 52 ||
విభక్త-త్రైవర్ణ్యం వ్యతికరిత-లీలాంజనతయా
విభాతి త్వన్నేత్ర త్రితయ మిద-మీశానదయితే |
పునః స్రష్టుం దేవాన్ ద్రుహిణ హరి-రుద్రానుపరతాన్
రజః సత్వం వేభ్రత్ తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ || 53 ||
పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతి-పరాధీన-హృదయే
దయామిత్రై ర్నేత్రై-రరుణ-ధవల-శ్యామ రుచిభిః |
నదః శోణో గంగా తపనతనయేతి ధ్రువముమ్
త్రయాణాం తీర్థానా-ముపనయసి సంభేద-మనఘమ్ || 54 ||
నిమేషోన్మేషాభ్యాం ప్రలయముదయం యాతి జగతి
తవేత్యాహుః సంతో ధరణిధర-రాజన్యతనయే |
త్వదున్మేషాజ్జాతం జగదిద-మశేషం ప్రలయతః
పరేత్రాతుం శంంకే పరిహృత-నిమేషా-స్తవ దృశః || 55 ||
తవాపర్ణే కర్ణే జపనయన పైశున్య చకితా
నిలీయంతే తోయే నియత మనిమేషాః శఫరికాః |
ఇయం చ శ్రీ-ర్బద్ధచ్ఛదపుటకవాటం కువలయం
జహాతి ప్రత్యూషే నిశి చ విఘతయ్య ప్రవిశతి|| 56 ||
దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదలిత నీలోత్పల రుచా
దవీయాంసం దీనం స్నపా కృపయా మామపి శివే |
అనేనాయం ధన్యో భవతి న చ తే హానిరియతా
వనే వా హర్మ్యే వా సమకర నిపాతో హిమకరః || 57 ||
అరాలం తే పాలీయుగల-మగరాజన్యతనయే
న కేషా-మాధత్తే కుసుమశర కోదండ-కుతుకమ్ |
తిరశ్చీనో యత్ర శ్రవణపథ-ముల్ల్ఙ్య్య విలసన్
అపాంగ వ్యాసంగో దిశతి శరసంధాన ధిషణామ్ || 58 ||
స్ఫురద్గండాభోగ-ప్రతిఫలిత తాట్ంక యుగలం
చతుశ్చక్రం మన్యే తవ ముఖమిదం మన్మథరథమ్ |
యమారుహ్య ద్రుహ్య త్యవనిరథ మర్కేందుచరణం
మహావీరో మారః ప్రమథపతయే సజ్జితవతే || 59 ||
సరస్వత్యాః సూక్తీ-రమృతలహరీ కౌశలహరీః
పిబ్నత్యాః శర్వాణి శ్రవణ-చులుకాభ్యా-మవిరలమ్ |
చమత్కారః-శ్లాఘాచలిత-శిరసః కుండలగణో
ఝణత్కరైస్తారైః ప్రతివచన-మాచష్ట ఇవ తే || 60 ||
అసౌ నాసావంశ-స్తుహినగిరివణ్శ-ధ్వజపటి
త్వదీయో నేదీయః ఫలతు ఫల-మస్మాకముచితమ్ |
వహత్యంతర్ముక్తాః శిశిరకర-నిశ్వాస-గలితం
సమృద్ధ్యా యత్తాసాం బహిరపి చ ముక్తామణిధరః || 61 ||
ప్రకృత్యా‌உ‌உరక్తాయా-స్తవ సుదతి దందచ్ఛదరుచేః
ప్రవక్ష్యే సదృశ్యం జనయతు ఫలం విద్రుమలతా |
న బింబం తద్బింబ-ప్రతిఫలన-రాగా-దరుణితం
తులామధ్రారోఢుం కథమివ విలజ్జేత కలయా || 62 ||
స్మితజ్యోత్స్నాజాలం తవ వదనచంద్రస్య పిబతాం
చకోరాణా-మాసీ-దతిరసతయా చంచు-జడిమా |
అతస్తే శీతాంశో-రమృతలహరీ మామ్లరుచయః
పిబంతీ స్వచ్ఛందం నిశి నిశి భృశం కాంజి కధియా || 63 ||
అవిశ్రాంతం పత్యుర్గుణగణ కథామ్రేడనజపా
జపాపుష్పచ్ఛాయా తవ జనని జిహ్వా జయతి సా |
యదగ్రాసీనాయాః స్ఫటికదృష-దచ్ఛచ్ఛవిమయి
సరస్వత్యా మూర్తిః పరిణమతి మాణిక్యవపుషా || 64 ||
రణే జిత్వా దైత్యా నపహృత-శిరస్త్రైః కవచిభిః
నివృత్తై-శ్చండాంశ-త్రిపురహర-నిర్మాల్య-విముఖైః |
విశాఖేంద్రోపేంద్రైః శశివిశద-కర్పూరశకలా
విలీయంతే మాతస్తవ వదనతాంబూల-కబలాః || 65 ||
విపంచ్యా గాయంతీ వివిధ-మపదానం పశుపతే-
స్త్వయారబ్ధే వక్తుం చలితశిరసా సాధువచనే |
తదీయై-ర్మాధుర్యై-రపలపిత-తంత్రీకలరవాం
నిజాం వీణాం వాణీం నిచులయతి చోలేన నిభృతమ్ || 66 ||
కరగ్రేణ స్పృష్టం తుహినగిరిణా వత్సలతయా
గిరిశేనో-దస్తం ముహురధరపానాకులతయా |
కరగ్రాహ్యం శంభోర్ముఖముకురవృంతం గిరిసుతే
కథంకరం బ్రూమ-స్తవ చుబుకమోపమ్యరహితమ్ || 67 ||
భుజాశ్లేషాన్నిత్యం పురదమయితుః కన్టకవతీ
తవ గ్రీవా ధత్తే ముఖకమలనాల-శ్రియమియమ్ |
స్వతః శ్వేతా కాలా గరు బహుల-జంబాలమలినా
మృణాలీలాలిత్యం వహతి యదధో హారలతికా || 68 ||
గలే రేఖాస్తిస్రో గతి గమక గీతైక నిపుణే
వివాహ-వ్యానద్ధ-ప్రగుణగుణ-సంఖ్యా ప్రతిభువః |
విరాజంతే నానావిధ-మధుర-రాగాకర-భువాం
త్రయాణాం గ్రామాణాం స్థితి-నియమ-సీమాన ఇవ తే || 69 ||
మృణాలీ-మృద్వీనాం తవ భుజలతానాం చతసృణాం
చతుర్భిః సౌంద్రయం సరసిజభవః స్తౌతి వదనైః |
నఖేభ్యః సంత్రస్యన్ ప్రథమ-మథనా దంతకరిపోః
చతుర్ణాం శీర్షాణాం సమ-మభయహస్తార్పణ-ధియా || 70 ||
నఖానా-ముద్యోతై-ర్నవనలినరాగం విహసతాం
కరాణాం తే కాంతిం కథయ కథయామః కథముమే |
కయాచిద్వా సామ్యం భజతు కలయా హంత కమలం
యది క్రీడల్లక్ష్మీ-చరణతల-లాక్షారస-చణమ్ || 71 ||
సమం దేవి స్కంద ద్విపివదన పీతం స్తనయుగం
తవేదం నః ఖేదం హరతు సతతం ప్రస్నుత-ముఖమ్ |
యదాలోక్యాశంకాకులిత హృదయో హాసజనకః
స్వకుంభౌ హేరంబః పరిమృశతి హస్తేన ఝడితి || 72 ||
అమూ తే వక్షోజా-వమృతరస-మాణిక్య కుతుపౌ
న సందేహస్పందో నగపతి పతాకే మనసి నః |
పిబంతౌ తౌ యస్మా దవిదిత వధూసంగ రసికౌ
కుమారావద్యాపి ద్విరదవదన-క్రౌంచ్దలనౌ || 73 ||
వహత్యంబ స్త్ంబేరమ-దనుజ-కుంభప్రకృతిభిః
సమారబ్ధాం ముక్తామణిభిరమలాం హారలతికామ్ |
కుచాభోగో బింబాధర-రుచిభి-రంతః శబలితాం
ప్రతాప-వ్యామిశ్రాం పురదమయితుః కీర్తిమివ తే || 74 ||
తవ స్తన్యం మన్యే ధరణిధరకన్యే హృదయతః
పయః పారావారః పరివహతి సారస్వతమివ |
దయావత్యా దత్తం ద్రవిడశిశు-రాస్వాద్య తవ యత్
కవీనాం ప్రౌఢానా మజని కమనీయః కవయితా || 75 ||
హరక్రోధ-జ్వాలావలిభి-రవలీఢేన వపుషా
గభీరే తే నాభీసరసి కృతసఙో మనసిజః |
సముత్తస్థౌ తస్మా-దచలతనయే ధూమలతికా
జనస్తాం జానీతే తవ జనని రోమావలిరితి || 76 ||
యదేతత్కాలిందీ-తనుతర-తరంగాకృతి శివే
కృశే మధ్యే కించిజ్జనని తవ యద్భాతి సుధియామ్ |
విమర్దా-దన్యోన్యం కుచకలశయో-రంతరగతం
తనూభూతం వ్యోమ ప్రవిశదివ నాభిం కుహరిణీమ్ || 77 ||
స్థిరో గంగా వర్తః స్తనముకుల-రోమావలి-లతా
కలావాలం కుండం కుసుమశర తేజో-హుతభుజః |
రతే-ర్లీలాగారం కిమపి తవ నాభిర్గిరిసుతే
బేలద్వారం సిద్ధే-ర్గిరిశనయనానాం విజయతే || 78 ||
నిసర్గ-క్షీణస్య స్తనతట-భరేణ క్లమజుషో
నమన్మూర్తే ర్నారీతిలక శనకై-స్త్రుట్యత ఇవ |
చిరం తే మధ్యస్య త్రుటిత తటినీ-తీర-తరుణా
సమావస్థా-స్థేమ్నో భవతు కుశలం శైలతనయే || 79 ||
కుచౌ సద్యః స్విద్య-త్తటఘటిత-కూర్పాసభిదురౌ
కషంతౌ-దౌర్మూలే కనకకలశాభౌ కలయతా |
తవ త్రాతుం భంగాదలమితి వలగ్నం తనుభువా
త్రిధా నద్ధ్మ్ దేవీ త్రివలి లవలీవల్లిభిరివ || 80 ||
గురుత్వం విస్తారం క్షితిధరపతిః పార్వతి నిజాత్
నితంబా-దాచ్ఛిద్య త్వయి హరణ రూపేణ నిదధే |
అతస్తే విస్తీర్ణో గురురయమశేషాం వసుమతీం
నితంబ-ప్రాగ్భారః స్థగయతి సఘుత్వం నయతి చ || 81 ||
కరీంద్రాణాం శుండాన్-కనకకదలీ-కాండపటలీం
ఉభాభ్యామూరుభ్యా-ముభయమపి నిర్జిత్య భవతి |
సువృత్తాభ్యాం పత్యుః ప్రణతికఠినాభ్యాం గిరిసుతే
విధిఙ్ఞే జానుభ్యాం విబుధ కరికుంభ ద్వయమసి || 82 ||
పరాజేతుం రుద్రం ద్విగుణశరగర్భౌ గిరిసుతే
నిషంగౌ జంఘే తే విషమవిశిఖో బాఢ-మకృత |
యదగ్రే దృస్యంతే దశశరఫలాః పాదయుగలీ
నఖాగ్రచ్ఛన్మానః సుర ముకుట-శాణైక-నిశితాః || 83 ||
శ్రుతీనాం మూర్ధానో దధతి తవ యౌ శేఖరతయా
మమాప్యేతౌ మాతః శేరసి దయయా దేహి చరణౌ |
యయ‌ఓః పాద్యం పాథః పశుపతి జటాజూట తటినీ
యయో-ర్లాక్షా-లక్ష్మీ-రరుణ హరిచూడామణి రుచిః || 84 ||
నమో వాకం బ్రూమో నయన-రమణీయాయ పదయోః
తవాస్మై ద్వంద్వాయ స్ఫుట-రుచి రసాలక్తకవతే |
అసూయత్యత్యంతం యదభిహననాయ స్పృహయతే
పశూనా-మీశానః ప్రమదవన-కంకేలితరవే || 85 ||
మృషా కృత్వా గోత్రస్ఖలన-మథ వైలక్ష్యనమితం
లలాటే భర్తారం చరణకమలే తాడయతి తే |
చిరాదంతః శల్యం దహనకృత మున్మూలితవతా
తులాకోటిక్వాణైః కిలికిలిత మీశాన రిపుణా || 86 ||
హిమానీ హంతవ్యం హిమగిరినివాసైక-చతురౌ
నిశాయాం నిద్రాణం నిశి-చరమభాగే చ విశదౌ |
వరం లక్ష్మీపాత్రం శ్రియ-మతిసృహంతో సమయినాం
సరోజం త్వత్పాదౌ జనని జయత-శ్చిత్రమిహ కిమ్ || 87 ||
పదం తే కీర్తీనాం ప్రపదమపదం దేవి విపదాం
కథం నీతం సద్భిః కఠిన-కమఠీ-కర్పర-తులామ్ |
కథం వా బాహుభ్యా-ముపయమనకాలే పురభిదా
యదాదాయ న్యస్తం దృషది దయమానేన మనసా || 88 ||
నఖై-ర్నాకస్త్రీణాం కరకమల-సంకోచ-శశిభిః
తరూణాం దివ్యానాం హసత ఇవ తే చండి చరణౌ |
ఫలాని స్వఃస్థేభ్యః కిసలయ-కరాగ్రేణ దదతాం
దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రియమనిశ-మహ్నాయ దదతౌ || 89 ||
దదానే దీనేభ్యః శ్రియమనిశ-మాశానుసదృశీం
అమందం సౌందర్యం ప్రకర-మకరందం వికిరతి |
తవాస్మిన్ మందార-స్తబక-సుభగే యాతు చరణే
నిమజ్జన్ మజ్జీవః కరణచరణః ష్ట్చరణతామ్ || 90 ||
పదన్యాస-క్రీడా పరిచయ-మివారబ్ధు-మనసః
స్ఖలంతస్తే ఖేలం భవనకలహంసా న జహతి |
అతస్తేషాం శిక్షాం సుభగమణి-మంజీర-రణిత-
చ్ఛలాదాచక్షాణం చరణకమలం చారుచరితే || 91 ||
గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణ హరి రుద్రేశ్వర భృతః
శివః స్వచ్ఛ-చ్ఛాయా-ఘటిత-కపట-ప్రచ్ఛదపటః |
త్వదీయానాం భాసాం ప్రతిఫలన రాగారుణతయా
శరీరీ శృంగారో రస ఇవ దృశాం దోగ్ధి కుతుకమ్ || 92 ||
అరాలా కేశేషు ప్రకృతి సరలా మందహసితే
శిరీషాభా చిత్తే దృషదుపలశోభా కుచతటే |
భృశం తన్వీ మధ్యే పృథు-రురసిజారోహ విషయే
జగత్త్రతుం శంభో-ర్జయతి కరుణా కాచిదరుణా || 93 ||
కలంకః కస్తూరీ రజనికర బింబం జలమయం
కలాభిః కర్పూరై-ర్మరకతకరండం నిబిడితమ్ |
అతస్త్వద్భోగేన ప్రతిదినమిదం రిక్తకుహరం
విధి-ర్భూయో భూయో నిబిడయతి నూనం తవ కృతే || 94 ||
పురారంతే-రంతః పురమసి తత-స్త్వచరణయోః
సపర్యా-మర్యాదా తరలకరణానా-మసులభా |
తథా హ్యేతే నీతాః శతమఖముఖాః సిద్ధిమతులాం
తవ ద్వారోపాంతః స్థితిభి-రణిమాద్యాభి-రమరాః || 95 ||
కలత్రం వైధాత్రం కతికతి భజంతే న కవయః
శ్రియో దేవ్యాః కో వా న భవతి పతిః కైరపి ధనైః |
మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీనా-మచరమే
కుచభ్యా-మాసంగః కురవక-తరో-రప్యసులభః || 96 ||
గిరామాహు-ర్దేవీం ద్రుహిణగృహిణీ-మాగమవిదో
హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీ-మద్రితనయామ్ |
తురీయా కాపి త్వం దురధిగమ-నిస్సీమ-మహిమా
మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మమహిషి || 97 ||
కదా కాలే మాతః కథయ కలితాలక్తకరసం
పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణ-నిర్ణేజనజలమ్ |
ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితా0కారణతయా
కదా ధత్తే వాణీముఖకమల-తాంబూల-రసతామ్ || 98 ||
సరస్వత్యా లక్ష్మ్యా విధి హరి సపత్నో విహరతే
రతేః పతివ్రత్యం శిథిలపతి రమ్యేణ వపుషా |
చిరం జీవన్నేవ క్షపిత-పశుపాశ-వ్యతికరః
పరానందాభిఖ్యం రసయతి రసం త్వద్భజనవాన్ || 99 ||
ప్రదీప జ్వాలాభి-ర్దివసకర-నీరాజనవిధిః
సుధాసూతే-శ్చంద్రోపల-జలలవై-రఘ్యరచనా |
స్వకీయైరంభోభిః సలిల-నిధి-సౌహిత్యకరణం
త్వదీయాభి-ర్వాగ్భి-స్తవ జనని వాచాం స్తుతిరియమ్ || 100 ||
సౌందయలహరి ముఖ్యస్తోత్రం సంవార్తదాయకమ్ |
భగవద్పాద సన్క్లుప్తం పఠేన్ ముక్తౌ భవేన్నరః ||
సౌందర్యలహరి స్తోత్రం సంపూర్ణం

స్తోత్ర సారాంశం

సౌందర్య లహరిలోని స్తోత్రాల విషయ సారాంశం ఇక్కడ సంక్షిప్తంగా ఇవ్వబడింది. (అనువాదం కాదు)
భగవతీ! ఈశ్వరుడు కూడా శక్తితో కూడినప్పుడే జగములను సృష్టించగలడు. శివ కేశవ చతుర్ముఖాదులచేత కూడా పరిచర్యలు పొదే నిన్ను నావంటి పుణ్యహీనుడు స్తుతించడం ఎలా సాధ్యమౌతుంది?
దేవి పాదరేణువు మహిమ గురించి. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులే దేవి పాదపరాగాన్ని గ్రహించి శక్తిమంతులౌతున్నారు
దేవి అజ్ఞానులకు జ్ఞానాన్ని, చైతన్య రహితులకు చైతన్యాన్ని, దరిద్రులకు సకలైశ్వర్యాలను, సంసారమగ్నులకు ఉద్ధరణను ప్రసాదించునది.
తక్కిన దేవతలు వరదాభయముద్రలతో దర్శనమిస్తున్నారు. లోకరక్షకురాలైన శ్రీమాత పాదములే సకలాభీష్ట ప్రదాయములు, భయాపహములు, లోకరక్షకములు.
త్రైలోక్యమోహినియు, శ్రీచక్ర రూపిణియు అయిన శ్రీ త్రిపురసుందరీదేవిని పూజించి విష్ణువు మోహినీ రూపమును ధరించగలిగెను. మన్మధుడు లోకములను మోహింపజేయగలుగుచున్నాడు.
పార్వతి కటాక్షవీక్షణం వలన మన్మధుడు ఒంటరివాడైనను, శరీరహీనుడైనను, అల్పాయుధధారియైనను లోకములను వశీకరించుకొంటున్నాడు.
శ్రీదేవీ స్వరూప ధ్యానం: క్వణత్కాంచీధామా - మ్రోయుచున్న చిరుగంటల మొలనూలు కలది; కుంభస్తననతా - స్తన భారముచే కొంచెము వంగినది; పరిక్షీణామధ్య - కృశించిన నడుము కలది; పరిణత శరచ్చంద్రవదన - నిండు చందమామ వంటి మోము; ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః - ధనుస్సును, పుష్పబాణములను, పాశమును, అంకుశమును చేతులలో ధరించినది; త్రిపురాంతకుని అహంకారరూపియైన దేవి.
"సుధా సింధోర్మధ్యే" - దేవియొక్క ఆవాసం వర్ణన - అమృత సముద్రమున, కల్పవృక్షముల తోటలలో మణిద్వీపం గురించి.
వేదాంతయోగసారము - శరీరంలోని షట్చక్రాల గురించి వర్ణన - కుండలినీ యోగ విధానము (ఆరోహణ)- సహస్రార చక్రంలో సదాశివునితో కలిసి దేవి విహరించుచున్నది.
కుండలినీ యోగం (అవరోహణ) గురించి తెలిపే రెండ శ్లోకం - శరీరంలో నాడీ ప్రపంచం గురించి, అమృత ధారా స్రావ మార్గం గురించి.
శ్రీచక్రం వర్ణన - నవ చక్రాకృతమై, 44 అంచులు కలిగి శివశక్త్యుభయరూపముగా వెలయుచున్నది.
శ్రీలలితామహాభట్టారికామాత అనంత సౌందర్య స్తుతి, శివ సాయుజ్య ప్రసక్తి
దేవి కటాక్షమహిమా వైభవం వలన ఎంతటి వికారరూపుడైన ముదుసలి కూడా సుందరాంగులను మోహింపజేయగలడు.
షట్చక్రాలలోని సహస్రారములో ఉండు దేవి పాదప్రకాశ వైభవం.
సాత్విక ధ్యాన విధానం - శరత్కాలపు వెన్నెలను బోలు దేవికి నమస్కరించిన సజ్జనులకు అమృత రస తరంగిణులైన వాక్ప్రభావము లభించును.
రాజస ధ్యాన విధానం - అరుణాదేవిని ధ్యానించువారు సరస్వతీ సమానులగుదురు.
జ్ఞాన శక్తి రూపముననున్న, వశిన్యాది శక్తులతో కూడ దేవిని ధ్యానించువాడు మహాకావ్యములను వ్రాయగలడు.
ఇచ్ఛాశక్తి రూపమున కామరాజకూటమును అధిష్టించిన దేవిని ధ్యానించినయెడల వానికి అప్సరసలు కూడ వశులగుదురు.
అతి గోప్యము, గురువు ద్వారా గ్రహింపనగునది అయిన కామకలారూపము. ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియా శక్తి ధ్యానము.
విష హరము, జ్వర హరము అగు ధ్యానము - దేవిని హృదయమున నిలుపుకొనువాడు అమృతతుల్యమగు తన చూపుచే, సర్పములను గరుత్మంతుడు శమింపజేసినట్లుగా, ఎట్టి జ్వరపీడితుల సంతాపమునైన పోగొట్టగలడు.
యోగ ధ్యాన విశేషము - సహస్రారంలోని చంద్రకళను ధ్యానించిన వారికి పరమానందము లభించును.
భక్తి మహిమ - తనను భక్తితో కోర్కెలు కోరెడి దాసుల వాక్యము పూర్తి కాకుండానే దేవి వారికి దుర్లభ సాయుజ్యమును ప్రసాదించును.
శివశక్తుల సంపూర్ణైక్యత
బ్రహ్మాండము యొక్క సృష్టిలయములు దేవి కనుసన్నల ఆజ్ఞల ప్రకారమే జరుగుచున్నవి.
సత్వరజస్తమోగుణముల వలన ఉద్భవించిన త్రిమూర్తులకు శివాణి పాదపూజయే నిజమైన పూజ.
మహాప్రళయంలో సర్వమూ లయమైనాగాని సతీదేవి మాంగల్య మహిమవలన శివుడు మాత్రము విహరించుచున్నాడు.
జ్ఞానయోగాభ్యాసనా సారము - ఆత్మార్పణమే దేవికి సముచితమైన అర్చన- ఏది చేసినా అంతా భగవతి పూజయే అని కవి విన్నవించుకొంటున్నాడు - "నా మాటలే మంత్రాలు, చేసే పనులన్నీ ఆవాహనాది ఉపచారాలు. నా నడకే ప్రదక్షిణం. నేను తినడమే నైవేద్యము. నిద్రించుటయే ప్రణామము. నా సమస్త కార్యములు నీకు పూజగా అవుగాక."
దేవియొక్క తాటంకములు (కర్ణ భూషణములు) అత్యంత మహిమాన్వితమైనవి. వాని సన్నిధిలో కాల ప్రభావము కూడ నిరోధింప బడును.
శివుడు ఇంటికి వచ్చు సమయములో ధేవి ఎదురేగబోగా ఆమె కాలికి మ్రొక్కుచున్న బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేంద్రాదుల కిరీటములు అడ్డముగానున్నవని చెలులు హెచ్చరించుచున్నారు.
దేవిని నిరంతరము ధ్యానించు భక్తునకు ఎట్టి సంపదలు అవుసరము లేదు. వానికి ప్రళయాగ్నియే ఆరతివలె అగును.
దేవి నిర్బంధము కారణముగా 64 తంత్రములను శివుడు భూతలమునకు తెచ్చెను.
దేవీ మంత్రరాజము అయిన పంచదశాక్షరి సకలపురషార్ధ సాధకము. ఈ శ్లోకములో పంచదశాక్షరి సంకేతములతో చెప్పబడినది. (షోడశాక్షరి మంత్రము గుహ్యము. గురువు ద్వారా మాత్రమే శిష్యుడు గ్రహించవలెను. కనుక ఈ శ్లోకములో 15 అక్షరములే చెప్పబడినవి.)
కౌలులు బాహ్య విధానములో చేయు దేవి అర్చన వర్ణన. ఈ శ్లోకము బీజాక్షరములున్నవి. ఇది అధికారము, ఐశ్వర్యము, మోక్షము అవంటి ప్రయోజనములను కలిగించును.
శివశక్తుల ఐక్యత గురించి. నవ వ్యూహాత్మకమైన భైరవస్వరూపము ఇందు వర్ణితము. శివుడు ఆనంద భైరవుడు. పరాశక్తియే మహాభైరవి. వారు వేరు వేరు కాదు.
షట్చక్రములందున్న పృధివ్యాధి తత్వములు దేవియే. అన్ని రూపములు ఆమెయే.
ఆజ్ఞా చక్రమునందున్న పరమ శివునికి నమస్కారము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - పరశంభునాధుడు, పరచిదంబ.
విశుద్ధి చక్రము నందలి దేవీ తత్వము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - వ్యోమేశ్వరుడు, వ్యోమేశ్వరి.
అనాహత చక్రము నందలి హంస ద్వంద్వమునకు వందనము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - హంసేశ్వరుడు, హంసేశ్వరి
స్వాధిష్ఠాన చక్రము నందలి సంవర్తాగ్నికి (అగ్ని తత్వము గలది) స్తుతి. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - సంవర్తేశ్వరుడు, సమయాంబ
మణిపూరక చక్రము నందుండి ముల్లోకములను తడుపు నీలమేఘమునకు ధ్యానము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - మేఘేశ్వరుడు, సౌదామిని
మూలాధార చక్రము నందు నటన చేయు ఆనందభైరవునికి వందనము. ఈ శ్లోకములో సూచింపబడిన శివశివాణి రూపములు - ఆదినటుడు, లాస్యేశ్వరి (ఆనంద భైరవుడు, సమయ)
మొదటి 41 శ్లోకములు "ఆనంద లహరి"యనబడును.
42వ శ్లోకమునుండి "సౌందర్య లహరి"గా భావింపబడుచున్నది.
ద్వాదశాదిత్యులనే మణులతో కూర్చబడిన దేవి కిరీటం వర్ణన.
దేవి కురులు అజ్ఞానమును నశింపజేయునని వర్ణన.
దేవి పాపట నడుమనున్న సిందూరము ఉదయించుచున్న సూర్యునివలెనున్నది.
ముంగురులచే కమ్ముకొనిన దేవి ముఖము పద్మమును పరిహసించుచున్నది. ఆమె చిరునగవు శివుని మోహింపజేయుచున్నది.
లావణ్యకాంతితో నిర్మలమైన దేవి ఫాలము రెండవ చంద్రఖండమువలెనున్నది. మొదటి చంద్రఖండమును దేవి తలయందు ధరించినది.
దేవి కనుబొమలు ధనుస్సువలెనున్నవి. ఆమె సకల భువనముల భయమును పోగొట్టెడు ఉమాదేవి.
దేవి కుడికన్ను సూర్యునివలె పగటిని, ఎడమకన్ను చంద్రునివలె రాత్రిని చేయుచున్నవి. మూడవ నేత్రము సంధ్యాకాలమును కలిగించుచున్నది.
దేవి చూపు విపులమై, మంగళకరమై, దుర్జయమై, దయారసపూరితమై, అవ్యక్త మధురమై, పరిపూర్ణ భోగవతియై, భక్తులను రక్షించునదై అనేక నగరముల బహుముఖవిజయము కలదై యున్నది.
దేవి నేత్రద్వయము ఆకర్ణాంతము విస్తరించి నల్లని తుమ్మెదలవలె నున్నవి. కావ్యరస మాధుర్యభరితమైన చెవులనెడు పుష్పములనుండి మకరందమునాస్వాదించుచున్నవి. వాటిని చూచి అసూయచే మూడవ కన్ను కొంచెము ఎరుపెక్కినది.
శ్రీ అమ్మవారి చూపు శివునియందు శృంగారము గలది. అన్యులయందు భీభత్సము గలది. గంగ (సవతి) యందు కోపము గలది. శివుని చరిత్రయందు అద్భుతము గలది. శివుడు ధరించిన సర్పములవలన భయమొందినది. పద్మమును మించిన సౌందర్యము గలది. చెలులయందు చిఱునగవులు గలది. నాయందు (ఆది శంకరాచార్యుని యందు లేదా భక్తునియందు) దయ గలది.
దేవి కన్నులు ఆమె చెవులవరకు లాగబడిన, రెప్పల వెండ్రుకలనెడు ఈకలు కలిగిన మన్మధ బాణములవలెనున్నవి. ఈశ్వరుని చిత్తమును కలచివేయుటయే ఆ బాణముల లక్ష్యము.
దేవి మూడు కన్నులందును కాటుక ధరించియన్నందున ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు వర్ణములు మిళితములైయున్నవి. మహాప్రళయమునందు పరమాత్మలో లీనమైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులను భవానిదేవి శివునితోగూడి మరల సృజించుటకై ధరించిన సత్వ రజస్ తమో గుణములవలె ప్రకాశించుచున్నవి.
దేవి కన్నులలోని ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు రంగులు ఎఱ్ఱని శోణానది, తెల్లని గంగానది, నల్లని యమునానది అనెడు తీర్ధముల పాపహరమైన సంగమము వలె యున్నవి.
జగన్మాత కనులు మూయుటవలన లోక సంహారము, తెరచుట వలన సృష్టి జరుగునందురు. సకల జగములను రక్షించుటకొరకై ఆమె రెప్పలు మూయకుండ ఉండునని కవి తలపు.
అపర్ణాదేవి కన్నులు మీనములవలెనున్నవని వర్ణన.
శివాణీ! నీ చల్లని చూపును నాపై ప్రసరింపజేయుమని ప్రార్ధన.
పర్వతరాజపుత్రి కనుల అంచులు ధనుస్సులవలెనున్నవి. ఆ దేవి కడగంటి చూపులు బాణములను ఎక్కుపెట్టుచున్నవా అన్నట్లు ఆ కనుల అంచులను దాటి చెవులవరకు పోవుచున్నట్లు భ్రమను కలుగజేయుచున్నవి. (ఆ విశాలాక్షి కన్నులు చెవులవరకు వ్యాపించియున్నవని భావము)
దేవి చెక్కిళ్ళలో ప్రతిబింబించుచున్న ఆమె తాటంకముల కారణముగ ఆమె ముఖము నాలుగు చక్రములు కలిగిన మన్మధుని రధమువలె నున్నది. అట్టి సుందర ముఖము నాశ్రయించి మన్మధుడు శివునితో తలపడుటకు సంసిద్ధుడయ్యెను.
సరస్వతీదేవి అమృత సూక్తులను వినుచు శర్వాణి తలయూపుచున్నది. ఆమె కుండలముల ఝణంఝణ నాదములు సరస్వతి పలుకులను ప్రశంసించుచున్నవనిపించునట్లున్నవి.
హిమద్వంశ కీర్తిపతాకయైన దేవి నాసిక నుండి వెలువడు చల్లని నిశ్వాసము మాకు అభీష్టఫలములను ప్రసాదించును గాక.
దేవి ఎఱ్ఱని పెదవికి పోలిక చెప్పవలెనంటే పండిన పగడపు తీగనే సామ్యముగా చెప్పవలెను. దొండపండుతో పోల్చడం సరి కాదు.
చకోర పక్షులు దేవి చిఱునగవులనే వెన్నెలను గ్రోలుచున్నవి. అవి అతి మధురములైనందున అందుకు విరుగుడుగా అమృతమును పుల్లని కడుగునీళ్ళగా భావించి త్రాగుచున్నవి.
జగజ్జనని నాలుక ఎల్లపుడు శివుని గుణగణముల వర్ణనలు చేయుచు వెలయుచుండును. ఆమె నోటి ఎరుపు ప్రతిఫలించిన కారణముగా తెల్లని చాయ గలిగిన సరస్వతి మేను కూడ ఎరుపుగా అగుపించుచున్నది.
యుద్ధమునందు దైత్యులను జయించి తిరిగి వచ్చుచున్న కుమార స్వామి (విశాఖుడు), ఇంద్రుడు, విష్ణువులు చండాంశము (చండుడు అను శివభక్తుని భాగము) అయిన శివనిర్మాల్యమును తీసికొననిచ్చగించలేదు. వారు దేవి పాదములచెంత చేరి, తమ శిరస్త్రాణములను తొలగించి, మ్రొక్కుచు ఆమె యొసగిన కర్పూర సహిత తాంబూల శకలములను ఆతురతతో స్వీకరించుచున్నారు.
సరస్వతీ దేవి శివుని గాధలను ఆలపించుచుండగా వినుచు జగన్మాత ఆనందముతో తలయూపుచున్నది. దేవి ప్రశంసావాక్యములలోని వాఙ్మాధుర్యమునకు సరస్వతి వీణాతంత్రుల సవ్వడి సరికాకున్నది.
గిరిసుత చుబుకము తండ్రిచే ప్రేమగా పుణకబడినది. శివునికి దేవి ముఖము అద్దము కాగా ఆ అద్దమునకు పిడివంటిది ఆమె చుబుకము. దానిని పోల్చుటకు మరేదియును సాటిరాదు.
శివుని కౌగిలిచే రోమాంచకమైన దేవి గళము ఆమె ముఖమనెడు పద్మమునకు కాడవలెనున్నది. ఆ క్రింద అగురు బురద అలముకొనియున్న ముత్యాల కంఠహారము బురదలో కూరుకొనిపోయిన తామరతూడువలెనున్నది.
సంగీత రసజ్ఞురాలవగు ఓ తల్లీ! వివాహ సమయమున మంగళసూత్రము కట్టిన పిదప కట్టెడు మూడుదారములయొక్క గుర్తులా యనబడునట్లుగా నీ కంఠమునందలి మూడు రేఖలు నానావిధమనోహరములైన మూడురాగములకు హద్దులవలె భాసించుచున్నవి.
దేవి నాలుగు చేతుల స్తుతి - (పూర్వము బ్రహ్మకు ఐదు తలలుండెడివని, అందొక తలను రుద్రుడు తన గోటితో చిదిమివేసెనని ఇతిహాసము). శివుని గోళ్ళకు భయపడిన బ్రహ్మ తన నాలుగు తలలను రక్షించుకొనుటకై నాలుగు ముఖాలతోను ఒకేమారు శ్రీమాత యొక్క సుకుమారమైన, తామరతూండ్లవంటి బాహువులను స్తుతించుచున్నాడు.
దేవి చేతి గోళ్ళ ప్రశంస - ఉమాదేవియొక్క చేతిగోళ్ళ సహజమైన అరుణవర్ణము పద్మముల రంగును పరిహసించుచున్నది. వాటి అందమును దేనితో పోల్చవచ్చును? లక్ష్మీదేవి విహరించునపుడు ఆమె పాదతలములందలి లాక్షారసము అంటి ఎఱ్ఱనైన కమలదళాలతో కొంతవరకు సామ్యము చెప్పవచ్చును.
దేవి స్తనయుగము వర్ణన - కుమారస్వామి చేతను, గజముఖునిచేతను ఒక్కసారే పాలు త్రాగబడి పాలు గారుచున్న దేవి స్తనయుగము మా కష్టములను పోగొట్టును గాక. ఆ స్తనద్వయమును చూచి గజాననుడు తన కుంభస్థలమును తల్లి అపహరించెనేమోయని కలతచెందుచున్నాడు.
పార్వతీదేవి వక్షోజములు కెంపులచే చేయబడిన అమృత కలశములు. కనుకనే ఆమె స్తన్యము గ్రోలిన గజాననుడు, కుమారస్వామి బాలురవలెనే యున్నారు. (వృద్ధులు అగుట లేదు)
అంబ కుచ ప్రదేశమునందున్న హారము గజాసురుని కుంభములందలి ముత్యములచే కూర్చబడినది. అట్టి తెల్లని స్వచ్ఛమైన హారము దేవి అధరకాంతులచే లోపల కొంచెము ఎర్రనై, ఈశ్వరుని కీర్తి, ప్రతాపము మిళితమైనట్లుగా భాసించుచున్నది.
దేవి స్తన్యము యొక్క మహిమ - పర్వతపుత్రి స్తన్యము ఆమె హృదయమునందలి పాలకడలినుండి పుట్టిన వాఙ్మయము. కనుకనే దయతో దేవి యొసగిన స్తన్యమును గ్రోలిన ద్రవిడశిశువు ప్రౌఢకవుల మధ్య కమనీయకనియయ్యెను.
దేవి నాభి వర్ణన - హరుని కోపాగ్నిచే దహింపబడుచున్న మన్మధుడు ప్రాణరక్షణకొరకు పార్వతి నాభి అను సరస్సులో దూకెను. వాని శరీరమునుండి వెడలి తీగవలె సాగిన పొగనే పామర జనము ఆమె నూగారని అనుచున్నారు.
దేవి నూగారు వర్ణన - శివాణి సన్నని నడుమునందు యమునానది సూక్ష్మతరంగములవలె (అతి చిన్నవైన) రోమావళి యున్నది. ఆమె కుచకుంభముల ఒరిపిడివలన వాని మధ్యనున్న ఆకాశము(స్థలము)నకు చోటు చాలలేదు. కనుక ఆ యాకాశము క్రిందికి జారి ఆమె నాభి రంధ్రమున చోటుచేసుకొనెనా యన్నట్లుగా అవియనిపించుచున్నవి.
గిరిపుత్రీ! నీ నాభి నిశ్చలమైన గంగ సుడి. స్తనములు అను పూమొగ్గలకు ఆధారమైన రోమరాజి యనెడు తీగకు పాదు. మన్మధుని పరాక్రమాగ్నికి హోమగుండము. రతీ దేవికి విహార గృహము. ఈశ్వరుని కనుల సిద్ధికి గుహాముఖము. అయి విరాజిల్లుచున్నది.
శైల తనయ నడుము వర్ణన : సహజముగానే కృశించినది. స్తన భారముచే వంగినది. నాభియు, వళులు (మడతలు)ను ఉన్న చోట విఱిగిపోవునో యన్నట్లున్నది. ఒడ్డు విఱిగిన నదీ తీరమున ఉన్న చెట్టువలె ఊగుచున్నది.
దేవి వళుల వర్ణన : మన్మధ నిర్మితములై కనక కలశములవంటి దేవి స్తనములు ఈశ్వర స్మరణచేత సారెకు ప్రక్కలయందు చెమర్చుచు రవికను పిగుల్చుచున్నవి. చంకలను ఒరయుచున్నవి. ఆ కుచ భారమునకు నడుము విరిగిపోకుండా కాపాడుటకై దేవి వళులు (నడుముపైని మూడు ముడుతలు) లవలీలతచే కట్టబడిన మూడు కట్లవలెనున్నవి.
దేవి నితంబము వర్ణన: పార్వతీ! నీ తండ్రి యగు క్షితిధరపతి భూమినుండి విస్తారమును తీసి నీకు అరణముగా నిచ్చెను. అందున నీ నితంబము (పిఱుదులు) విస్తారమై వసుమతి (భూమి)ని కప్పివైచుచు తేలిక చేయుచున్నవి.
భవతి తొడలు, మోకాళ్ళ వర్ణన : పార్వతీదేవి తొడలు గజరాజు తుండములను, బంగారపు అరటి కంబములను జయించునవి. భర్తకు సదా మ్రొక్కుచుండుటచే ఆమె మోకాళ్ళు గట్టిపడినవి.
83 నుండి 91వ శ్లోకము వరకు దేవి పాదములు, గోళ్ళ వర్ణన యున్నది.
గిరిసుతా! ఈశ్వరుని గెలుచుట కొఱకు మన్మధుడు నీ పిక్కలను పదేసి బాణములున్న అమ్ముల పొదులుగా చేసికొనెను. (ఎందుకంటే మన్మధుని దగ్గర ఉన్న ఐదే బాణాలు చాలవని). వాని చివరల నీ గోటికొనలనెడు బాణాగ్రములు (ములుకులు) కనుపించుచున్నవి. ఆ బాణాగ్రములు (అమ్మవారి పాదములకు మ్రొక్కుచున్న) దేవతల కిరీటములచే పదునుపెట్టబడియున్నవి.
మాతా! నీ పాదములు వేదములకు శిరోభూషణములు. నీ పాద్య జలమే శివుని జటాజూటముననున్న గంగ. విష్ణువు తలపైనున్న చూడామణి కాంతియే నీ శ్రీ పాదముల లత్తుక శోభ. తల్లీ నీ పాదములను దయతో నా శిరసుపైనుంచుమమ్మా.
దేవీ! తడి లత్తుకతో కాంతులీనెడు నీ పాదద్వయమునకు మ్రొక్కెదను. నీ పాదముల తాకిడిని పొందుచున్న ప్రమదావనమునందలి అశోకవృక్షమును చూచి శివుడు అసూయ చెందుచున్నాడు.
ప్రణయ కలహ సమయమున దేవి తన కాలితో శివుని లలాటమున తన్నినది. అప్పుడు ఆమె అందెల మోత యెట్లున్నది? తన శత్రువైన శివునికి పరాభవము కలిగినందుకు మన్మధుడు కిలకిల నవ్వినట్లున్నది.
జననీ! శ్రీకరములు, సదా శోభాయమానములు అయిన నీపాదములను పద్మములతో ఎట్లు పోల్చనగును? పద్మములు రాత్రులు ముకుళించుకొనిపోవును. మంచు తగిలిన వడలి పోవును. అవి కొంచెము మాత్రమే లక్ష్మి అనుగ్రహమునకు పాత్రములు.
దేవీ! నీ పాదములు యశస్సును కలిగించునవి, విపత్తులను హరించునవి. పురారియైన శివుడు దయామయుడై వివాహ సమయమున నీ సుకుమార పాదములను తన చేతబట్టి మృదువుగా సన్నెకల్లును త్రొక్కించెను. అట్టి పాదాగ్రములను పూజ్యులైన పూర్వకవులు కఠినమైన తాబేటి పెంకుతో ఎట్లు పోల్చిరో తెలియరాదు.
చండీమాత పాదములు బీదలకు భద్రమైన సకలైశ్వర్యములను ప్రసాదించును. చండీమాత పాదములకు దేవతలు చేతులు జోడించి అంజలి ఘటించుచున్నారు. మాత కాలిగోళ్ళనెడు చంద్రుల కాంతికి ఆదేవతాస్త్రీల కర పద్మముల ముకుళించుచున్నట్లుగా అనిపించుచున్నది. ఆ చంద్రులు స్వర్గములో (దేవతలకు సంపదలనిచ్చెడు) కల్పవృక్షములను పరిహసించుచున్నట్లున్నది.
తల్లీ! నీ పాదములు ఎల్లప్పుడు కోరిన సంపదలనిచ్చునవి. సౌందర్యమనెడు మకరందమును వెదజల్లెడు కల్పవృక్షపు పుష్పగుచ్ఛములు. ఆఱు ఇంద్రియములతో (మనసు + జ్ఞానేంద్రియములు) గూడిన నా జీవము ఆఱు కాళ్ళ తుమ్మెదవలె నీపాదములను ఆశ్రయించును గాక.
మాతా! సుందర గమనా! నీ భవనములోని పెంపుడు హంసలు నీ నడకల తీరును నేర్చుకొన గోరి, నీ వెంటనే తిరుగుచున్నవి. నీ పాదముల మణిమంజీరములు (అందెలు) ఆ హంసలకు పదన్యాసమునందు శిక్షణ నిచ్చుచున్నట్లుగా ఉన్నది.
42వ శ్లోకము నుండి 91వ శ్లోకము వరకు శంకరాచార్యుడు శ్రీమాత కిరీటము నుండి పాదములవరకు స్తుతించాడు. ఇప్పుడు దేవి సంపూర్ణ స్వరూపము వర్ణింపబడుచున్నది.
దేవీ! బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర, రుద్రులు నీకు సమీప సేవను పొందుటకై నీ మంచమునకు కోళ్ళుగా ఉన్నారు. శివుడు తెల్లని కాంతి అను మిషతో నీకు పైని కప్పుకొనుటకు దుప్పటియైనాడు. అట్టి సదాశివుడు నీ యెఱ్ఱని దేహకాంతులు ప్రతిఫలించిన కారణమున తానును ఎఱ్ఱబారి మూర్తీభవించిన శృంగార రసము వలెనుండి నీ కనులకు వినోదము గొలుపుచున్నాడు. (శివుని శరీర వర్ణం తెలుపు. దేవి శరీర వర్ణం ఎఱుపు.)
కామేశ్వరి సంపూర్ణ సౌందర్య స్తుతి - శివాణి కేశములు వక్రమైనవి. సహజ మందహాసము సరళమైనది. దేహము శిరీష పుష్పము వలె మృదువైనది. కుచ ప్రాంతము కఠినమైనది. నడుము లతవలె సన్ననైనది. నితంబములు విశాలమైనవి. సదాశివుని కరుణా శక్తి మూర్తీభవించిన రూపమే ఆ సౌందర్యమూర్తి. అట్టి అరుణాదేవి లోకములను రక్షించుటకు జయమొందుగాక.
సూర్యుడు దేవి పాదములవద్ద సేవ చేయుచున్నాడు. తన కిరణ తీవ్రతను ఉపశమించి, అద్దమువలె ధగధగలాడుచున్నాడు. ఆ అద్దములో దేవి ముఖపద్మము కనుపించుచున్నది. (సూర్యుని హృదయ ఫలకములో దేవి ముఖము ప్రతిబింబించుచున్నది). ఆ పద్మము సదా వికసించియున్నందున చంద్రుని బాధ లేదు (రాత్రి కాదు కనుక సూర్యుని సేవకు అంతరాయము లేదు).
చంద్రబింబమును దేవి అలంకరణ సామగ్రి పెట్టెగా చెప్పుట - దేవీ! చంద్రబింబము జలమయమైన మరకత మణితో చేయబడిన పెట్టె. అది కళలు అనే కర్పూరముతో నిండియున్నది. నీవు వాడుకొనే కస్తూరియే అందులో కనుపించే మచ్చ. ప్రతిదినము దీనిలోని వస్తువులను (కస్తూరిని, కర్పూర శకలాలను) నీవు వాడుకొనుచుండుట చేత ఆ పెట్టె తగ్గిపోతున్నది. (దానిలోని రంధ్రము పెద్దగా అగుచున్నది.) దానిని బ్రహ్మ మరల పూరిస్తూ ఉన్నాడు. (చంద్రునిలోని హెచ్చుతగ్గులు - కృష్ణ పక్షము, శుక్ల పక్షము).
దేవీ! నీవు త్రిపురారి అంతఃపురాధిదేవతవు. (శివుని పట్టపురాణివి). నీ పాదసేవ దుర్లభము. కనుక ఇంద్రాది దేవతలు నీ ద్వారముచెంత కావలిగానున్న అణిమాది సిద్ధుల ప్రసాదములతో అతులమైన ఇష్టసిద్ధులను పొంది తృప్తులగుచున్నారు.
సతీదేవీ! గొప్పకవులను సరస్వతీవల్లభులంటారు. గొప్ప సంపన్నులను లక్ష్మీపతులంటారు. కాని నీ కౌగిలింత మాత్రము ఈశ్వరునకు మాత్రమే లభించును. గోరింట చెట్టుకు కూడ లభించదు.
గిరిజా దేవీ! వేదవిదులు నిన్ను సరస్వతి యనియు, లక్ష్మి యనియు, పార్వతి యనియు చెబుతారు. కాని నీవు ఈ మువ్వురికంటె వేరైన మహామాయవు. పరబ్రహ్మయగు సదాశివుని దేవియగు చంద్ర కళగా ఆరాధింపబడు శ్రీవిద్యవు. దేశకాల పరిమితులకు అతీతమైన మహిమ గల దానవు. మహామాయవై విశ్వమును భ్రమింపజేయుచున్నావు.
ఉమా దేవీ! సముద్భూత స్థూల స్తనభరమైన వక్షోభాగము,మనోహరమైన దరహాసము, కడగంటి చూపులందు మన్మధులు, కదంబమువంటి ప్రభ కలిగిన తనువు - ఈ గుణములన్నియు శివుని మనస్సునందు నీవేయను భ్రాంతి కలిగించును. నిర్మలమైన మనస్సుతో దేవిని ధ్యానించు భక్తులకు ఈ గుణములు కలుగుటయే వారి భక్తికి పరమావధి.
తల్లీ! నేను జ్ఞానార్ధిని. నీ పాదములు కడిగినపుడు లత్తుక రసముతో ఎఱ్ఱనైన నీ పాదోదకమును త్రాగే భాగ్యము నాకెప్పుడు లభిస్తుందో? అది మూగవారిని కూడ కవులుగా చేయునది. ఆ జలమునకు సరస్వతీ దేవి ముఖ తాంబూల రస గుణము కలిగనది.
(ఈ శ్లోకములో షట్‌-కమల భేదనము, సహస్రార కమలమును చేరుకొనుట సూచింపబడినవి) దేవీ! సాదాఖ్య చంద్రకళ యగు నిన్ను భజించువాడు విద్యను, ఐశ్వర్యమును పొంది (సరస్వతిని, లక్ష్మిని వశము చేసుకొని) బ్రహ్మకును, విష్ణువునకును విరోధిగా వెలుగుచున్నాడు. రమ్యమైన రూపము పొంది రతీదేవి పాతివ్రత్యమును శిధిలము చేయగలడు. చిరంజీవియై జీవుని అవిద్యను జయించి బ్రహ్మానంద రసమును ఆస్వాదించును. (సాదాఖ్య కళను ఉపాసించు వానికి ఐహికాముష్మిక ఫలములు రెండును సిద్ధించును)
సర్వ జ్ఞానములకు, సకలైశ్వర్యములకు నిధియైన శ్రీదేవీ! నిత్య మందహాస వదనా! నిరవధిక గుణ నిధానమా! నీతి నిపుణా! నిరాటంక జ్ఞానా! నియమ వశమైన చిత్తములందు నివశించుదానా! నియమ విధులకు కట్టుబడని దానా! నిఖిల నిగమాంత స్తుత పదా! ఆపదలు, ఆటంకములు సమీపించని దానా! నిత్యా! నా స్తుతిని కూడ స్వీకరించు తల్లీ! (చండిక స్తోత్రము చేతను, భాస్కరుడు నమస్కారము చేతను, విష్ణువు అలంకారము చేతను, శంకరుడు అభిషేకము చేతను సంతుష్టులగుదురు.)
సర్వ వాక్కులకు జననీ! ఈ విశ్వములోని వాక్కులన్నయును నీవే! కనుక నా స్తోత్రములోని వాక్కులు కూడా నీవే! అట్టి నీ వాక్కులచేతనే నిన్ను స్తుతించుచుంటిని. దీప కాంతులతో సూర్యునికి నీరాజనమిచ్చినట్లుగాను, చంద్రకాంత శిలా జలముచే చంద్రునికి అర్ఘ్యమిచ్చినట్లుగాను, జలములతో సముద్రుని తృప్తి పరచినట్లుగాను నేను నీ వాక్కులచేత నిన్ను స్తుతించి నీకు ప్రీతి కలిగింపనెంచితిని.శిశువు పలుకులు నిరర్ధకమైనవైనను తల్లికి ఆనందమే కలిగించును కదా! అట్లే ఈ భక్తుని స్తుతి సకల లోకమాతవగు నీకు ఆనందము కలిగించును గాక.
శ్రీవిద్యా రహస్యాలు, మంత్ర శాస్త్రం
శాక్తేయ సంప్రదాయంలో శ్రీవిద్య చాలా ముఖ్యమైనది. శ్రీవిద్య అంటే వివిధ రకాలుగా నిర్వచిస్తారు. త్రిపుర సుందరిని ప్రసన్నురాలిని చేసుకొనుటకు మూడు విధాలుగా ఆరాధనాదీక్షను ఆచరిస్తారు (1) దేవీ ధ్యానము (2) శ్రీచక్ర పూజ (3) శాక్త సిద్ధాంత అధ్యయనము. ఈ మూడింటినీ కలిపి శ్రీవిద్య అంటారు. [1] వీటిలో శ్రీచక్రపూజ చాలా ముఖ్యంగా భావిస్తారు. దీనినే మరొక విధంగా లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము పారాయణము, శ్రీచక్రార్చన, షోడశాక్షరీ మంత్రము అనుష్ఠానము కలిపి "శ్రీవిద్య" అని చెబుతారు. శ్రీవిద్యలో "వామాచారము", "సమయాచారము" అనె రెండు విధాలున్నాయి. సౌందర్య లహరిలో శ్రీచక్రం గురించి 11వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది.

మిగిలిన అనేక శ్లోకాలలోఅనేక శ్రీవిద్యా రస్యాలున్నాయి అని చెబుతారు. ఉదాహరణకు "శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి" అని ప్రాంభమయ్యే మొదటి శ్లోకంలోనే శ్రీవిద్యాసారమంతా నిక్షిప్తమయ్యి ఉన్నదని దర్శన సాహిత్య కర్తల అభిప్రాయము. కామేశ్వర సూరి ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీవిద్యలోని 14 అంశాల పరంగా వ్యాఖ్యానించాడు. అవి (1) వేదాంతము (2) సాంఖ్యము (3) శ్రీవిద్య యొక్క ముఖ్య దేవత (4) సార్ధకములైన శబ్దములు (5) వాని అర్ధము (6) శబ్దముల సృష్టి (7) యంత్రము (8) ప్రణవము (9) మాతృక (సంస్కృతాక్షరమాల) (10) కాది విద్య (11) హాదివిద్య (!2) పంచాక్షరి (13) దీక్షనిచ్చు గురువు (14) చంద్రకళ [1]. ఒక్కొక్క శ్లోకంలోను ఒక్కొక్క మంత్రం లేదా బీజాక్షరాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయంటారు.
ఇంకా సౌందర్య లహరిలో అనేక మంత్రాలు నిగూఢంగా నిక్షిప్తమై ఉన్నాయంటారు. ఒక్కో మంత్రానికి లేదా శ్లోకానికి ఒకోపారాయణాఫలం చెప్పబడింది. శాక్తేయులలో రెండు శాఖలవారున్నారు - కౌలాచారులు, సమయాచారులు. కౌలులు శ్రీచక్రం, ఇతర సంకేతాలలో శ్రీమాతను పూజిస్తారు మరియు బాహ్యపూజకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. సమయాచారులు అంతఃపూజ ద్వారా మూలాధార చక్రంనుండి సహస్రదళకమలం వరకు కుండలినీశక్తిని జాగృతం చేయడాని దీక్ష సాగిస్తారు.

సౌందర్యలహరిలోని శ్లోకాలు మంత్రాలుగా కూడా భావింపబడుతాయి. ఒక్కొక్క శ్లోకం నియమానుసారం ఉపాసిస్తే ఒక్కో ప్రయోజనం లేదా సిద్ధి లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఉదాహరణకు -
మొదటి శ్లోకము - దినమునకు 100సార్లు చొప్పున 12 దినాలు జపించి త్రిమధురము (బెల్లము+నేయి+కొబ్బరి) లేదా మధురమైన అపూపము నైవేధ్యంగా పెడితే ఇష్ట సిద్ధి, అభ్యుదయము, సకల విఘ్ననివారణ కలుగుతాయి.
11వ శ్లోకము - దినమునకు 100సార్లు చొప్పున 8 దినాలు జపించి బెల్లపు పానకము, వెన్న, గారెలు మహానైవేద్యం పెట్ఠాలి. ఈ శ్లోకాన్ని రాగిరేకుపై వ్రాసి మొలతాడులో తాయెత్తుగా కట్టుకొనాలి. అప్పుడు వంధ్యత్వం నశిస్తుంది.
20వ శ్లోకం- విభూతిలో గాని, నీటిలో గాని వ్రాసి 1000 సార్లు జపిస్తే విషం విరుగిపోతుంది. దినమునకు 2000 సార్లు చొప్పున 45 దినములు జపిస్తే సర్పవశీకరణ లభిస్తుంది.
43వ శ్లోకం- దినమునకు 3000 సార్లు చొప్పున 40 దినములు జపించి తేనెను నైవేద్యంగా పెట్టి ఉంగరముగా తాయెత్తు ధరిస్తే అందరిని ఆకర్షించే శక్తి లభిస్తుంది.
91వ శ్లోకం- దినమునకు 1000 సార్లు చొప్పున 45 దినములు పాయసమును నైవేద్యంగా పెడితే భూమి, ధనము సిద్ధిస్తాయి.
103వ శ్లోకం- 45 దినాలలో మొత్తం లక్ష సార్లు జపించి, పండ్లు కొబ్బరికాయ నైవేద్యం సమర్పించాలి. సకల వాంఛాసిద్ధి యగును.
SANJANA THE APPLE BEAUTYSarayu Mohan IN BRIDAL SAREEMINU KURIAN THE BEAUTY OF SOUTH CINEMA
DONATION


URGENT WORK


ARTICLE ABOUT NINE PLANETS - NAVA GRAHALU - NAVAGRAHA TEMPLES INFORMATION IN ENGLISH AND TELUGU


నవగ్రహాలు (Nine Planets, Navagrahas) అనగా తొమ్మిది గ్రహాలు. ఈ పదాన్ని రెండు విషయాలలో వాడుతారు.
ఖగోళ శాస్త్రములో సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే తొమ్మిది గోళాలు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో చివరి గ్రహమైన ప్లూటో గ్రహం కాదని శాస్త్రజ్ఞులు తీర్మానించారు. కనుక ఇప్పుడు ఎనిమిది గ్రహాలు అనే చెప్పడం ఉచితం.
భారతీయ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో జీవితాలపైనా, ఘటనలపైనా ప్రభావం చూపే గ్రహాలు. ఖగోళ శాస్త్రంలో ఉన్న గ్రహాలకూ, ఈ నవ గ్రహాలకూ కొంత భేదం ఉన్నది. సూర్యుడు (సౌరమండలం కేంద్ర నక్షత్రం), చంద్రుడు (భూమికి ఉప గ్రహం) ఈ సంప్రదాయంలో గ్రహాలుగా పరిగణింప బడుతాయి. యురేనస్, నెప్ట్యూన్ లు ఈ లెక్కలోకి రావు. కాని రాహువు, కేతువు అనే రెండు ఛాయా గ్రహాలను ఈ సంప్రదాయంలో గ్రహాలుగా గణిస్తారు.

భూమి
బుధుడు
శుక్రుడు
భూమి
కుజుడు (అంగారకుడు)
బృహస్పతి (గురుడు)
శని
యురేనస్ (వరుణుడు)
నెప్ట్యూన్ (ఇంద్రుడు)
ప్లూటో (యముడు) (ప్రస్తుతం గ్రహ హోదా కోల్పొయింది - 2006 ఆగస్ట్ లో ఖగోళ విజ్ఙాన శాస్త్రవేత్తలు 'ప్లూటో'ని గ్రహం కాదని, కేవలం సౌరకుటుంబంలో ఒక వస్తువనీ తీర్మానించారు)
ఈ గ్రహాల పరిమాణం, దూరం వంటి ముఖ్య వివరాలు క్రింది పట్టికలో ఇవ్వడ్డాయి.
భూమి
బుధుడు
శుక్రుడు
భూమి
కుజుడు (అంగారకుడు)
బృహస్పతి (గురుడు)
శని
యురేనస్ (వరుణుడు)
నెప్ట్యూన్ (ఇంద్రుడు)
ప్లూటో (యముడు) (ప్రస్తుతం గ్రహ హోదా కోల్పొయింది - 2006 ఆగస్ట్ లో ఖగోళ విజ్ఙాన శాస్త్రవేత్తలు 'ప్లూటో'ని గ్రహం కాదని, కేవలం సౌరకుటుంబంలో ఒక వస్తువనీ తీర్మానించారు)
ఈ గ్రహాల పరిమాణం, దూరం వంటి ముఖ్య వివరాలు క్రింది పట్టికలో ఇవ్వడ్డాయి.
గ్రహాల ముఖ్య వివరాలు
పేరు మధ్య అర్ధ వ్యాసం
[a] మాస్ [a] పరి భ్రమణ అర్ధ వ్యాసం
(Astronomical Unit) పరిభ్రమణ కాలం
(సంవత్సరాలు) సూర్యుని వ్యాసంతో
వాలు (Inclination) (° డిగ్రీలు) Orbital eccentricity భ్రమణ కాలం
(ఓజుఉ) సహజ ఉపగ్రహాలు వలయాలు వాతారణం
ఉపరితలం ఉన్నవి
(Terrestrial planets) బుధుడు 0.39 0.06 0.39 0.24 3.38 0.206 58.64 — లేవు అత్యల్పం
శుక్రుడు 0.95 0.82 0.72 0.62 3.86 0.007 -243.02 — లేవు కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO2), నైట్రోజెన్ (N2)
భూమి [b] 1.00 1.00 1.00 1.00 7.25 0.017 1.00 1 చంద్రుడు లేవు N2, ఆక్సిజెన్ (O2)
కుజుడు 0.53 0.11 1.52 1.88 5.65 0.093 1.03 2 లేవు CO2, N2
వాయు మహా గోళాలు
(Gas Giants) బృహస్పతి 11.21 317.8 5.20 11.86 6.09 0.048 0.41 63 ఉన్నాయి హైడ్రోజెన్ (H2), హీలియమ్ (He)
శని 9.41 95.2 9.54 29.46 5.51 0.054 0.43 56 ఉన్నాయి H2, He
యురేనస్ 3.98 14.6 19.22 84.01 6.48 0.047 -0.72 27 ఉన్నాయి H2, He
నెప్ట్యూన్ 3.81 17.2 30.06 164.8 6.43 0.009 0.67 13 ఉన్నాయి H2, He
a భూమితో పోలిస్తే Measured relative to the Earth.
b భూమి వ్యాసంలో మరిన్ని వివరాలున్నాయి.
భారత జ్యోతిష్య సంప్రదాయం ప్రకారం
జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలోనూ, తత్ఫలితంగా హిందువుల దైనందిక జీవిత ఆచారాలలోనూ నవగ్రహాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనుష్యుల స్థితి గతులు, భవిష్యత్తు, వ్యవహారాలపై వీటి ప్రభావం గురించి చాలా మంది దృఢంగా విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. సూర్యుడికి అధిపతి అగ్ని, చంద్రుడికి అధిపతి వరుణుడు, కుజుడికి అధిపతి కుమారస్వామి, బుధుడికి అధిపతి విష్ణువు, గురువుకు అధిపతి ఇంద్రుడు, శుక్రుడికి అధిపతి శచీదేవి, శనికి అధిపతి బ్రహ్మ. సూర్యుడు కారానికి, చంద్రుడు లవణానికి, కుజుడు చేదుకు, బుధుడు షడ్రుచులకు, గురువు తీపికి, శుక్రుడు పులుపుకు, వగరు రుచులకు అధిపతులు. సూర్యుడు ఆయనముకు, చంద్రుడు క్షణముకు, కుజుడు ఋతువుకు, బుధుడు మాసముకు, గురువు పక్షముకు, శుక్రుడు సంవత్సరంలకు అధిపతులు.


సూర్యుడు
చంద్రుడు
అంగారకుడు (మంగళగ్రహం)
బుధుడు
గురువు
శుక్రుడు
శని
రాహువు
కేతువు
నవ గ్రహాల పూజ
నవ గ్రహాలను పూజించడం, హోమాలు, వ్రతాలు నిర్వహించడం చాలామంది హిందువుల ఆచారాలలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. చాలా ఆలయాలలో, ముఖ్యంగా శివాలయాలలో నవగ్రహాల మందిరాలు ఉంటాయి. ఇంకా ప్రత్యేకించి గ్రహాల ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి.
నవగ్రహాల విశేషాలు
నవగ్రహాల విశేషాలు
పేరు ఆంగ్లంలో బొమ్మ యంత్రము గుణము సూచిక
సూర్యుడు (सूर्य) Sun 75px 100px సత్వము ఆత్మ, రాజయోగం, పదోన్నతి, పితృయోగం.
చంద్రుడు (चंद्र) Moon 75px 100px సత్వము మనసు, రాణి యోగం, మాతృత్వం.
కుజుడు (मंगल) Mars 75px 100px తామసము శక్తి, విశ్వాసం, అహంకారం
బుధుడు (बुध) Mercury 75px 100px రజస్సు వ్యవహార నైపుణ్యం
బృహస్పతి,గురువు (बृहस्पति) Jupiter Brihaspati.jpg 100px సత్వము విద్యా బోధన
శుక్రుడు (शुक्र) Venus 75px 100px రజస్సు ధనలాభం, సౌఖ్యం, సంతానం
శని (शनि) Saturn 75px 100px తామసము పరీక్షా సమయం. ఉద్యోగోన్నతి, చిరాయువు
రాహువు (राहु) Head of Demon Snake
Ascending/North Lunar Node తామసము తన అధీనంలో ఉన్నవారి జీవితాన్ని కలచివేసే గుణం
కేతువు (केतु) Tail of Demon Snake
Descending/South Lunar Node 75px తామసము విపరీత ప్రభావాలు
నవగ్రహాల ఆలయాలు
నవగ్రహ అలయలు మొత్తముగా తమిలనాడులో ఉన్నవి. అవి 1. అంగారక గ్రహనికి గాను వైదీస్వరన్ కొవెల 2. బుధ గ్రహానికి గాను తిరువెన్కాదు 3. శుక్ర గ్రహానికి గాను కన్ఛనూరు 4. కేతు గ్రహానికి గాను కీల్రుమ్పల్లమ 5. గురు గ్రహానికి గాను ఆలంగుడి 6. శని గ్రహానికి గాను తిరునల్లారు 7. రాహువు గ్రహానికి గాను తిరునాగేస్వరమ్ 8. చంద్ర గ్రహానికి గాను తిన్గలూరు 9. సూర్య గ్రహానికి గాను సూరియానారు
నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకములు
నవగ్రహాలను స్తుతించే ఒక బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న శ్లోకం
ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః
రవి
జపాకుసుమ సంకాశం, కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
తమో‌రిం సర్వపాపఘ్నం, ప్రణతోస్మి దివాకరం
చంద్ర
దధి శంఖ తుషారాభం, క్షీరోదార్ణవ సంభవం
నమామి శశినం సోమం, శంభోర్మకుట భూషణం
కుజ
ధరణీ గర్భ సంభూతం, విద్యుత్కాంతి సమప్రభం
కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం
బుధ
ప్రియంగు కళికాశ్యామం, రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సత్వగుణోపేతం, తం బుధం ప్రణమామ్యహం
గురు
దేవానాంచ ఋషీనాంచ, గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధి మంతం త్రిలోకేశం, తం నమామి బృహస్పతిం
శుక్ర
హిమకుంద మృణాళాభం, దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వ శాస్త్ర ప్రవక్తారం, భార్గవం, తం ప్రణమామ్యహం
శని
నీలాంజన సమాభాసం, రవి పుత్రం యమాగ్రజమ్
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం, తం నమామి శనైశ్చరం
రాహు
అర్ధకాయం మహావీరం, చంద్రాదిత్య విమర్దనం
సింహికాగర్భ సంభూతం, తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్
కేతు
ఫలాశ పుష్ప సంకాశం, తారకాగ్రహ మస్తకమ్
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం, ఘోరం తం కేతు ప్రణమామ్యహమ్
Navagraha - Nine Planets in Hindu Astrology
Navagraha or the Nine Planets has great importance in Hinduism and Hindu rituals. Navagrahas are considered to play a major role in deciding the destiny of man. The Navagrahas are Surya (Sun), Chandra (Moon), Mangal (Mars), Budha (Mercury), Brihaspati (Jupiter), Shukra (Venus), Shani (Saturn), Rahu (North Lunar Node) and Ketu (South Lunar Node). It is believed that these nine planetary deities influence human lives and is responsible for all good or bad times, one faces in life.


Navagrahas – The Nine Planetary Deities in Hindu Astrology


The details of the nine planetary gods in Hindu religion are given below.


clip_image002
1-Lord Surya – The Sun God


Lord Surya or the Sun God occupies the central place amongst the navagrahas facing the east. Also known as Ravi, Surya is the Lord of ‘Simha Rashi’ or Leo sign in Zodiac. Surya’s vahana is a chariot drawn by seven horses. The seven horses represent the seven colors of the white light and seven days of a week. He presides over ‘Raviwar’ or Sunday, his color is red and gemstone is ruby. The practice of doing Surya Namaskar is a good practice for a healthy life. Konark Sun Temple in Orissa and Suryanar Kovil near Kumbakonam in Tamilnadu are two famous temples of Lord Surya.


Konark Sun Temple.


The Sun Temple of Konark in Orissa India is one of the most stunning historic monuments of religious architecture in the world. Also known as Arka-Tirtha (Surya Temple), Konark Sun Temple India is a 13th century Hindu temple built by the King Narasimhadeva I of the Eastern Ganga Dynasty. Konark Temple is designed in the shape of a colossal chariot with seven horses and twenty four wheels, carrying the Sun God, Surya. A masterpiece of Orissa's medieval architecture, the Sun temple was declared a world heritage site by UNESCO in 1984.


Konark is located about 65 km from Bhubaneswar and 35 km from Puri. An ideal place for tourists, Konark forms one of the three points of the “Golden Triangle of Tourism" in the State of Orissa. The other two are Bhubaneswar - the city of Temples and Puri - the abode of Lord Jagannath. This temple chariot of the Sun God which stands majestically on the sands of Bay of Bengal is a symbol of Orissa's great architectural craftsmanship. “Kona” literally means “corner” and “Arka” means “the Sun”. The temple was called as “The Black Pagoda” by European sailors who used it as a navigational landmark to Orissa.


Famous Indian poet and Nobel Prize laureate Rabindranath Tagore wrote of Konark as "Here the language of stone surpasses the language of man."
Suryanar Temple – Surya Sthalam - Navagraha Temple of Sun
Suryanar Koil, Suryanar Temple or Sooriyanaar Koil, is the first of the 9 Navagraha Temples in Tamil Nadu, located about 1 km from Tirumangalakkudi which lies between Kumbakonam and Mayavaram, near Thanjavur, in Tamilnadu. Popular known as Surya Sthalam, Suryanaar Kovil is dedicated to the Sun God or Lord Surya, the first of Navagrahas .


clip_image004


The presiding deity, Sri Suryanarayanaswamy, is found in a lying posture inside the sanctum sanctorum with his consorts Sri Usha Devi and Sri Pratyusha Devi. The other eight Navagrahas are seen facing the Sun God. Besides, Suriyanar Temple also embodies the shrines of Kasi Vishwanath, Visalakshi and Brihaspati (Guru) within the sanctum. The Kol Theertha Vinayakar (Ganesha or Pillayar) shrine is a prominent sculpture here.


Picture of Suryanar Temple - one of the nine Navagraha Temples of Tamilnadu


Lord Surya Bhagawan is known as the giver of health, success and prosperity. It is believed that those who are affected by 'Graha Dhosham' and negative influence of Lord Shani (Planet Saturn), Ashtama Shani (Shani in 8th house) and Janma Shani (Shani in 1st house) can visit Suryanar Koil to get relieved of their sufferings. Wheat, Red Lotus, Erukku (Madar Plant) and Sakkarai Pongal are some of the offerings to worship the Lord.
Sooriyanar Temple History and Architecture


Sooriyanar Kovil faces west and is built in such a way to receive maximum beneficial rays from the planets. Built by Chola King, Kulothunga Chola I in the year 1100 AD, the temple features a huge tower with three tiers and five domes at the top. The sanctum and the ardhamandapam are built of stone. This is the only Navagraha temple where all the nine grahas (nine planets) can be found in separate sannadhis (Sanctums).


There is a tank called Surya Pushkarni, which lies to the north of the Rajagopuram. This is considered as a sacred bathing ghat. There are around 15 theerthams in the Suryanar Temple. The one which is located inside the temple is called as Jnana Koopam. The inscriptions from the period of Krishna Deva Raya speak about the endowments made to this temple. The nearby Poolaivala River is an added attraction to this temple.


A sacrificial platform (bali peetam) is seen at the entrance and to its east lies a mandap. An idol of a horse, the Sun God’s vaahanam (vehicle), is seen here. The steps in front of Guru Bhagwan lead to the idols of other grahas. The Kol Theertha Vinayakar shrine is worshipped again.


Suryanar Temple Festivals


The annual Ratha Saptami festival (Rathasapthami) during the Tamil month of Thai (January – February) is one of the main festival celebrated here. The first Sundays in the months of Aavani (Leo) and Kartikai (Scorpio) is also considered very auspicious. Vijaya Dashami and annual Brahmotsavam festival (Bhrammotsavam) are also held with much devotion.


Temple Timings


Suryanar Temple is opened from 6:00 AM to 12:30 PM and 4:00 PM to 8:00 PM


How to reach Suryanar Temple


Suryanar Koil is about 21 km from Swamimalai and 15 km from Kumbakonam. It is about 20 km from Mayiladuthurai on the Kumbakonam - Aduthurai – Mayiladuthurai Road. Aduthurai Railway Station is the nearest railway station.


Nearby Attractions


The Shivastalam, Arulmigu Prananadeswarar Temple at Thirumangalakudi and Sukrastalam, Arulmigu Agneeswarar Temple at Kanjanur (Navagraham Temple dedicated to Sukran) are nearby attractions.


2-Lord Chandra – The Moon God


Chandra is a lunar deity and is also known as Soma. The Moon represents the mind, feminine nature, beauty and happiness. He is believed to ride his chariot across the sky every night, pulled by ten white horses or an antelope. He is also called ‘Nishadipati’ and ‘Kshuparaka’. Lord Chandra is also one of the Gods of Fertility. Chandra is the god of Karka rashi or cancer zodiac sign. The mental stability and well being of a person largely depends on the placement of the moon in his horoscope. As Soma he presides over ‘Somavar’ or Monday and gemstone is pearl. Thingaloor Kailasanathar Temple near Thanjavur in Tamilnadu is one of the main Lord Chandra Temples in India.


Thingaloor Kailasanathar Temple – Navagraha Chandra Sthalam, Tamil Nadu


Kailasanathar Temple, the second of the 9 Navagraham Temples in Tamilnadu, dedicated to Lord Chandra (Moon God), the second graha of the Navagrahas. This Chandra Navagraha Stalam is located at Thingaloor which is about 8 km from Tiruvaiyaru near Thanjavur in Tamilnadu. Thingaloor is named after the Tamil word, ‘Thingal’, which means Chandra or Moon. As most of the other Navagraha Temples of Tamilnadu, Kailasanathar Temple is also a Shiva Stalam and the main deities worshipped here are Kailasanathar and Goddess Periyanakiamman.


Legend says it that the Lord Chandra worshipped Lord Shiva here to save him from a curse and gained his blessings. Hence it is believed that those who have any Chandra Dosha in their horoscopes can get relief from suffering by offering prayers and perfoming pujas to Lord Kailasanathar, Goddess Periyanayaki and Chandra Bhagwan. Devotees who worship Lord Chandra are blessed with good health, mother’s welfare, and get rid of the stress and sorrow in daily life.


Picture of Kailasanathar Thingaloor Temple, one of nine Navagraha Temples of Tamilnadu


clip_image005


Temple Architecture


Thingaloor Kailasanathar Temple is about 1500 years old. Built in the 7th century by Pallava King Rajasimha, this ancient Shaivite shrine reflects the early Dravidian architecture. A huge Nandi is seen in the front, facing the temple. The 16-sided Shiva lingam at the main shrine is made out of black granite. A unique feature of Thingaloor Temple is that during the months of Puratasi (September - October) and Panguni (March - April), the rays of the moon fall on the Shiva Lingam. The architectural style and the decorations carved on this temple are added features.


Thingaloor Temple History


This Chandra Sthalam is associated with the life of Tirunavukkarasar, one of the 63 Nayanmars (Saivite saints). Legend says that there lived a merchant, Appoodi Adikal, at Thingaloor, who was a devotee of Tirunavukkarasar. Appoodi Adigal had an opportunity to host the saint, when he visited Thingaloor. At the same time, his son was bitten by a venomous snake. However, the merchant continued to serve the saint without revealing the tragedy. The saint was inspired by his devotion and restored the boy’s life by singing songs in praise of Lord Shiva at this temple. This collection of ten songs came to be known as ‘Thirupathikam’.


Temple Offerings


As Lord Chandran’s color is white, he is offered with raw rice mixed with jaggery, white Arali (a flower), and white clothing. It is believed that this pooja removes obstacles in life. Besides, special pujas are performed on all full moon days.


Temple Timings


The temple is opened from 7:00 AM to 1:00 PM and 4:00PM to 8:00 PM on all days.


How to reach Thingaloor Kailasanathar Temple


Thingaloor Temple is about 36 km from Kumbakonam, on the way to Tiruvaiyaru. It is about 1 km from Thirupayhanam which is on the Kumbakonam - Thiruvayyaru Road. Kumbakonam Railway Station is the nearest railway station. Frequent buses are also available. Sethu Express (Rameswaram to Tambaram) and Tirupati Express (Tiruchirapalli - Tirupati) passes through Kumbakonam Railway Station.


The nearest domestic airport is Tiruchirapalli Airport or Trichy Airport, 90 km east of Kumbakonam. The nearest international airport is Chennai International Airport which is 315 km from Kumbakonam.


Nearby Attractions


Tiruvaiyaru Panchanadeeswarar - Aiyaarappar Temple, also known as Dakshina Kailasam or Thiruvayyaru Temple, is a famous Saivite shrine located around 5 km from Thingaloor Chandra Stalam.
Picture of Navagrahas, the Nine Planets in Hindu Astrology


3-Mangala - Planet Mars


Mangala, also called Angaraka, is a ferocious god with four hands. He is considered to be the son of Prithvi or Bhumi. Mars is referred to as a ‘hot planet’ and protector of Dharma. He holds weapons in his two hands while the other two hands are held in abhaya and varada mudras. Mesha rashi (Medam) and Vrischika Rashi (Vrischigam) (Aries and Scorpio signs) are ruled by Mangala or planet Mars. He controls the muscular system of the body an also rules over nose, forehead and circulatory systems. His vehicle is Ram (a type of sheep) and his color is red. The day of Mangala or Mars is Tuesday and gemstone is coral. Pullirukkuvelur Vaitheeswaran Koil in near Sirkazhi in Tamilnadu is one of the famous temples of Mangala or Kujan.
Vaitheeswaran Temple Pullirukkuvelur – Angaraka Navagraha Sthalam Tamil Nadu


Vaitheeswaran Koil or Pullirukkuvelur Temple is one of the nine Navagraha Temples in Tamilnadu and is the Navagraha Stalam associated to Angaraka or Sevvai or Kuja (Planet Mars- one of the Navagrahas). Located near Sirkazhi, the shrine is about 24 km from Chidambaram, 50 km from Kumbakonam, and 4 km from Mayiladuthurai on the Chidambaram Road. Similar to other Navagaraha Temples, the main deity of Vaitheeswaran Kovil is Lord Shiva as Vaidyanathaswamy and Goddess Parvathi Devi as Thaiyalnaayaki. Lord Shiva is worshipped here as Vaitheeswaran, which literally means the 'Lord Doctor' who can cure all diseases. Thaiyalnaayaki is seen carrying the "Sanjeevi Thailam", the medicinal oil for all illness.


Angaraka or Mangal (Planet Mars) worship is of great importance here and this is the uniqueness of this temple. Also known as Sevvai or Chevvai, the bronze image of Angaraka is placed in this shrine. This is taken out in procession on a goat mount every Tuesday, as Tuesday is considered as an auspicious day to worship Sevvai.


Picture of Vaitheeswaran Temple, Angaraka or Mars Navagraha Temple in Tamilnadu


Lord Muruga is worshipped here as Selvamuthukumaraswamy (Selva Muthukumara Swamy). The temple also has a shrine dedicated to Lord Dhanvantari or Dhanwantari, an avatar of Lord Vishnu and the God of Ayurvedic medicine. Another important feature of the temple is the shrine dedicated to Jvaraharesvara (Lord of Fevers). There are around eighteen theerthams (holy tanks) seen here, out of which the Siddhamirtham tank is of most important one. The nectar with which the Sidhas worshipped Lord Shiva is said to have flown into this theertham.


About The Temple


Pullirukkuvelur (Pul - Irukku - Vel – Ur) obtained its name as Jatayu (Pull), Rig Veda (Irukku), Skanda (Vel) and Surya (Ur) are said to have worshipped Shiva here. Vaitheeswaran Koil has several mandapams and four rajagopurams and a significant feature in the temple construction is that the western tower allows the rays of the Sun to fall on the Shivalingam (Shiva Linga) for a few days every year. Inscriptions from the period of Vikrama Chola (12th century CE), the Nayakas (16th century CE) and the Mahrathas (18th century) are seen here. The temple is situated on the northern side of the Cauvery River.


Vaitheeswaran Koil History
The term Vaitheeswaran means ‘Lord Doctor’ in Tamil. Legend has it that Angaraka was suffering from leprosy and was cured by Lord Vaidhyanathaswamy. Hence, it is believed that a bath in the holy waters of the Siddhamirtham tank will cure all diseases. It is also said that Lord Ram and his brother Lakshman did the rituals for Jatayu here (Jatayu is the divine bird mentioned in the Hindu epic Ramayana). As such a pond is found here called Jatayu Kundam. Another importance of the temple is that the Saptarshi or Saptarishi (Sanskrit word which means "Seven Sages") have worshipped Lord Shiva here.


clip_image006
Prasadam


The ashes here, referred as Thiruchandu Urundai, is supposed to cure all the diseases. It is prepared from Homa Kundam. Another medicine is Chandan (sandalwood powder) with Saffron.


Offerings


As Sevvai is attired in red colour, he is offered with Thoor dhal and red arali flowers during Poojas. Besides, Milagu (Pepper) and Salt with Jaggery are offered in the Siddhamritam to get rid of diseases. Offerings of unrefined sugar are also placed here.


Worship


Tuesdays are preferred for the worship of Angaraka. If one observes the fast on Tuesday for 21 times, the unlucky influence of Tuesday (Mangal) can be got relieved. Generally, six worship services are offered daily. Kartikai (Karthigai) is celebrated in a great manner. The annual Brahmotsavam is celebrated during the Tamil months of Pankuni and Thai with much religious fervor.


Temple Timings


Vaitheeswaran Kovil is opened from 7 AM to 12.00 PM and 4 PM to 8.30 PM daily. The opening and closing timings may change during special pujas and festive occasions.


How to reach Vaitheeswaran Temple


Vaitheeswaran Kovil is 24 km from Chidambaram, 50 km from Kumbakonam, and 110 km from Thanjavur, in Thanjavur District of Tamil Nadu. Kumbakonam railway station is the nearest railhead. The Mysore Express train passes through Mayiladuthurai from Mysore via Bangalore, Salem, Erode, Trichy, Tanjore and Kumbakonam.


Tiruchirapalli Airport or Trichy Airport is the nearest domestic airport. The nearest international airport is the Chennai International Airport.


Nearby Attractions


Nadi Jyotisa or Nadi astrology is a popular form Hindu Vedic astrology practiced here. It is believed that Hindu sages in ancient times have written down the past, present, and future lives of all human being in Nadi Grantha or Palm Leaf Manuscripts. If you believe in astrology you can try Nadi Jyotisha near Vaitheeswaran Kovil.


Bhramapureeswarar Temple at Sirkazhi, in Nagapattinam District is just 20 km from Mayiladuthurai. Thirukkazhiseerama Vinnagaram Perumal Temple and Thiruvenkadu Swetaranyeswarar Temple (Budha Stalam) are located nearby.


Remedies for Mangal Dosha .


Astrological Remedies for Manglik or Mangal Dosha or Kuja Dosha
Mangal Dosha, also known as Kuja Dosha or Chowa Dosha, is said to occur when Lord Mangal (Planet Mars or Kuja) is situated in 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th or 12th house of a Rashi or lunar chart (Moon chart). It is also called as Manglik dosha, Kuja Dosha, Bhom Dosha (Bhauma Dosha) or Angaraka Dosha. According to Vedic Astrology, a person born in this condition is called as Manglik.


4-Mangal - The God of Mars


Mangal (Angaraka or Kujan) is one of the Navagraha planets in Hindu Vedic astrology and represents courage, strength, power, and aggression. Mangal or Kuja is celibate and is regarded as the “God of War” and also a teacher of the Ruchaka Mahapurusha Yoga (Occult Science). Mangal rules over the signs Mesha (Aries) and Vrishchika (Scorpio). Lord Surya, Lord Chandra and Jupiter are the planets which are considered friendly to him. A positive influence of Angaraka (Mars) can give a person energy, strong will, independence and self-confidence.


Mangal Dosha - Chowa Dosha or Kuja Dosha


However, the negative influence of Mangal, known as Mangal Dosha, is believed to be harmful for marriage, resulting in distress and tension in relationship, separation and even divorce. In certain cases, Chowa Dosha is believed to cause unfortunate death of one spouse. On the other hand, the negative effects of Kuja Dosha get cancelled by itself if a Manglik person is born on Tuesday. Moreover, if two Mangliks marry, the negative effects are believed to cancel each other.


clip_image007
Following are some of the Astrological remedies for Manglik Dosha


1) Kumbh Vivah


It is said that the negative effects for a single-manglik marriage can be resolved by performing a ceremony called Kumbh Vivah by the Manglik. It is a ceremony where the Manglik marries a banana tree, a peepal tree, or a silver or golden idol of Lord Vishnu.


2) Position of Mangal (Mars planet) in Horoscope


Astrologers say that if the first house is Aries or Mesha and Mars is in Aries, the Kuja Dosha is not effective, as Aries is the Own House of Mars.


3) Fasting to appease Mangal


Observing fast on Tuesdays is one of the remedies to appease Mangal. Toor Dhal (split pigeon pea) is the grain related to Mars and persons who observe fast on Tuesdays can consume it.


4) Chanting Navagraha Mantras


Apart from reciting the mantras of Mangal, people can perform particular rituals and poojas to appease the elements in their chart. Chanting Navagraha Stotra is also considered an efficient astrological remedy for Manglik.


5) Visiting Navagraha Temples and performing Poojas


Visiting temples of Navagrahas, especially temples of Mangal (Chowa) is considered an important and efficient remedy to reduce the hardships caused by Mars. However there are only a few temples in India dedicated to Lord Mangal (Lord Kuja).


The most popular temples of Navagrahas are the Navagraha Temples in Tamil Nadu near the town of Kumbakonam. Another set of Navagraha Temples are in Guwahati, Assam. Of the nine Navagraha temples in Tamilnadu, the Vaitheeswaran Koil or Pullirukkuvelur Temple near Sirkazhi is associated to Angakara (Mangal).


To reduce the ill effects of Mangal or Kuja, one can also pray to Lord Muruga or Goddess Durga.


6) Offerings


Offerings to the charity on Tuesdays are also a good remedy to get rid of Kuja Dosha. Some of the objects that can be donated to appease Kujan are red silks, knives or swords, foods made out of red dhal and red stones including corals.
Budha – Planet Mercury


Budha is generally represented with four hands, three of his hands holding a sword, a shield and a mace respectively while the fourth one is held in usual varada mudra. He rides a carpet or an eagle or a chariot drawn by lions. Mercury represents one’s intelligence and communication. The planet governs the nervous system. His color is green his day is Wednesday or ‘Budhwar’ and his gemstone is Emerald. Budha is the God of Mithuna Rashi and Kanya Rashi in Astrology. Thiruvenkadu Swetharanyeswarar Temple near Sirkazhi in Tamilnadu is one of the main Lord Budha Temples in India.
Swetharanyeswarar Temple Thiruvenkadu Navagraha Sthalam Tamilnadu


Swetharanyeswarar Temple at Thiruvenkadu, the fourth Navagraha sthalam of the 9 Navagraha Temples in Tamil Nadu, is the abode for Bhudhan or Bhuda (planet Mercury). Thiruvenkadu Bhudha Sthalam is located near Poompuhar, around 10 km from Sirkazhi, 24 km east of Mayuram and 59 km from Kumbakonam. The presiding deity is Lord Shiva as Swedharanyeshwarar and Goddess Parvati as Brahma Vidya Nayaki Ambal (Brahmavidyanayaki). Swetharanyeswarar Temple enshrines a separate sanctum sanctorum for Bhudhan or Bhudan, one the nine Navagrahas and the bestower of wisdom and wealth.


Temple History


The name Thiruvenkadu, also spelled Thiruvengadu, means ‘sacred white forest’ (Ven means white and Kadu means forest). It is said that this place was surrounded by thick forests on all sides and when seen from a distance, it looked white, and hence the name. In Sanskrit it is known as Swetaranyam (Swetam means white and Aranyam means forest). The place also bears various names such as Jnana-aranya, (forest of wisdom), Patala Kailas and Aadi Chidambaram.


It is said that the Lord performed seven of His dances - Tandavam - known as Ananda, Sandhya, Samhara, Tripuranta, Urdhva, Bhujanga and Lalita.


Picture of Swetharanyeswarar Temple in Thiruvenkadu - Planet Budha or Mercury Navagraha Shrine Tamilnadu


Temple Architecture


clip_image008


Thiruvenkadu Temple is surrounded by five prakarams known as pancha prakarams. Here the Lord is consecrated in His forms as Aghoramurthi (manifestation of His wild and angry form) and Nataraja (a manifestation of Shiva, assumed as the Lord of Dance). The Nataraja image holds seven instruments and weapons, namely, Vetalam, Khadgam, Udukku, Mani, Kedayam, Kapalam and Trisulam.


A unique feature about Swetharanyeswarar Temple is that the image of Lord Shiva has five faces, Easanam, Tatpurusham, Aghoram, Vamadevam and Sadyojatam. The posture of Nandi at the entrance is another unique feature here. It bears nine scars on its body and is seated at the entrance of Devi’s shrine. The face is turned towards the Lord’s shrine and ears cocked towards that of Devi, signifying that it is ready to receive orders from the Divine Couple. Devi in Her divine form of Bhadrakali has a separate shrine. Besides, there are separate shrines for Ashta Lakhsmis and the Navagrahas.


Swetharanyeswarar Temple has three theerthams (holy tanks) called as Agni Theertham, Surya Theertham and Chandra Theertham which are said to have been created out of the three drops which fell from Lord Shiva's eyes when he was dancing. The sthala vrikshams are also three in number - Vilvam, Vadaval and Konrai. The stone inscriptions on the walls of the temples depict important historical information on the Chola Dynasty and about several kings of Vijayanagar. The rivers, Kaveri and Manikarnika, run near the holy shrine.


Worship


Worship to Lord Shiva's fiery form Aghoramurthy is considered to be of great importance especially on Sunday nights.


Budhan is the planetary ruler for knowledge, music, astrology, Maths, sculpting, medicine and language skills. Wednesdays are very auspicious to Budha and offering pooja on that day is believed to rectify any Budhan Dhosham in horoscope. Budha is attired in green and can be offered with green moong dhal, white kanthal flower and green cloth.


Thiruvenkadu Temple Festivals


The most important festival is the float festival which is celebrated on the last day of 12 day celebrations in the Tamil month of Maasi (February - March).


Temple Timings


The temple is opened from 6 AM to 12.00 PM and 4 PM to 9 PM


How to reach Swetharanyeswarar Temple at Thiruvenkadu


Swetharanyeswarar Temple is situated 23 kilometers away from Mayiladuthurai, on the Sirkali – Poompuhar linking road. The temple is 10 km from Sirkazhi and 59 km from Kumbakonam.


Shiyali Railway Station, Thanjavur is the nearest railway station, about 9 km from the temple. Thiruvenkadu is accessible by road from Vaitheeswaran Koil railway station and Semponnar Koil railway station as well.


Nearby Attractions


Naganathar Temple, known as the Kethu Navagraha Sthalam, is located at Keezhperumpallam, around 6 km from Thiruvenkadu. Thiruppallavaneeswaram Temple and Valampuranathar Temple at Melapperumpallam is also located close to Poompuhar. Pullirukkuvelur Vaitheeswaran Koil (Sevvai Sthalam) and Sirkazhi Bhramapureeswarar Temple are just a few minutes drive from the temple.


5-Brihaspathi – Planet Jupiter


Brihaspati also known as Brahmanaspati is the guru of Devas and is praised in many hymns of Rig Veda. Brihaspati is described of yellow or golden color and holding a stick, a lotus and his beads. Jupiter symbolizes knowledge, love and spirituality. The planet rules the thighs, flesh, kidney, liver, fat and arterial system. The day of Jupiter is Thursday and gemstone is Sapphire. Dhanu Rashi and Meena Rashi are ruled by Brihaspati or planet Jupiter. One of the famous Brihaspati Temples in India is the Alangudi Abathsahayeswarar Temple near Kumbakonam in Tamil Nadu.


Brihaspati, also known as Guru or Vyazham, is the name for the Navagraha planet Jupiter according to Hindu Astrology. Brihaspati is the Guru of Devas and is the epitome of goodness and religion. Also popular as Brahmanaspati and Devaguru, Brihaspati is considered to be the greatest beneficial among the nine Navagrahas. Concerned with education, teaching and the dispensation of knowledge, he is regarded as the god of wisdom and fluency. Guru is depicted in yellow or golden color, holding a stick, a lotus and beads. Thursdays are considered good for the worship of Brihaspati. Ill placement of Jupiter can cause diabetics, piles, tumors, liver malfunction, and blood cancer.


Main Mantra of Brihaspati or Guru


Om Rim Guru E Namah


Lord Guru in Hinduism


According to Shiva Purana, Brihaspati is the son of Rishi Angirasa and Surupa. The consort of Lord Guru has 3 wives – Tara, Shuba and Mamata. Brihaspati performed penance on the banks of Prabhas Tirtha to appease Lord Shiva. Shivdev pleased in his penance gave him the position of Devaguru. The mount of Lord Guru is Elephant (some pictures shows Brihaspati in a chariot drawn by eight horses).
clip_image009
Picture of Brihaspati or Lord Guru, Navagraha Planet Jupiter


Worship


In Hindu tradition, worshipping Brihaspati results in curing the diseases related to stomach. His beneficial aspects are reputation, wealth and children.


Brihaspati in Astrology


Brihaspati is Lord of three nakshatras – Punarvasu (Punartham or Punarpoosam), Vishakha or Visakam and Purva Bhadrapada or Poorattadhi.


Famous Brihaspati Temples


About 17 km from Kumbakonam on the way to Needamangalam, in Tiruvarur District of Tamilnadu is the Abathsahayeswarar Temple at Alangudi which is regarded as a Guru Sthalam. Here, Lord Dakshinamurthy (Lord Guru) is engraved on the wall and is not in the form of separate idol.


Associations of Brihaspati


Color – Yellow
Metal – Gold
Navagraha Gemstone – Yellow Topaz and Yellow Sapphire
Season – Winter (snow)
Direction – North-East
Element – Ether or space
Flower – Lily
Food Grain – Chick pea


6-Shukra - Planet Venus


Lord Shukra or Planet Venus is the teacher of the demons and the author of Sukraniti. Sukra is of whit complexion, middle aged and is generally shown with four hands riding upon a golden or silver chariot drawn by eight horses. He holds a stick, beads and a lotus and sometimes a bow and arrow. Shukra Dasha actually remains for twenty years in a person’s horoscope and this planet is believed to give more wealth, fortune and luxury living, if positioned well in one’s horoscope. Venus symbolizes love and passion. The day of Venus is Friday and gemstone is diamond. Vrishaba Rashi (Edavam) and Tula Rashi (Thulam) are ruled by Lord Shukra or planet Venus. Kanjanoor Agneeswarar Temple near Kumbakonam in Tamilnadu is one famous Lord Shukra Temples in India.


Agneeswarar Temple, Kanjanoor – Navagraha Sukra Sthalam, Tamil Nadu


Agneeswarar Temple at Kanjanoor or Agniswara Swami Temple at Kanjanur is one of the nine Navagraha Temples in Tamil Nadu and is associated with Lord Sukran (Planet Venus), the sixth of Navagraha planets. Also known as Sukran Navagraha Sthalam, Agniswarar temple is located around 18 km from Kumbakonam and 2 km to the east from Sooriyanayanar Kovil, on the Kallanai - Poompuhar road, in Tamilnadu.


Similar to most of the other Navagraha Temples in Tamilnadu, the presiding deities of Agniswara Swami Temple is Lord Shiva and Goddess Parvathi. Lord Shiva is worshiped here as Agneeswarar, as it is said that Lord Agni (Fire God) have worshipped Lord Shiva here. Goddess Parvati is worshipped here as Karpagambal.


It is said that Lord Brahma was blessed with a vision of Shiva's marriage with Parvathi here. The Braham Linga enshrined in the Agniswarar Temple is said to have worshipped by Lord Brahma. Another important feature is that the Oil Abishekam performed to the main Siva linga is fully absorbed by the idol. There is no separate sannidhi for Lord Sukra as Lord Shiva himself is believed to have incarnated as Venus here.


The Temple and its History


Located on the northern banks of river Cauveri, Kanjanoor Agneeswarar Temple or Kanjanur Agniswara Swami Temple is built with two prakarams. A five tiered Rajagopuram is seen at its entrance. Other deities worshipped here are Maanakkanjaarar, Nayanmaar and Kalikkaamar. Images that describe the legends relating to Haradatta Sivacharyar of Vaishnava origins, inscriptions from the Chola and Vijayanagar periods, and stone images of Natarajar and Sivakami are seen in this temple.


The Nataraja Sabha is referred to as the Mukti Mandapam and the Shiva Tandavam here is called as Mukti Tandavam. Legend says that Lord Shiva blessed Paraasara muni (Parasara Muni is the father of Vyasadeva and the author of Vishnu Puranam) with a vision of the cosmic dance - Mukti tandavam here.


This shrine is also referred to as Palaasavanam, Bhrammapuri, Agnistalam and Neelakudi.


One of the important features of the temple is that the Vilva leaf (Bilwa Leaf) seen here is 5 in number, which is quite unique.


Worship to Lord Sukran


Six worship services are offered daily. Fridays are considered auspicious to pray Lord Sukra. Sukran, the next most beneficial planet after Guru (Brihaspati), bestows his devotees with wealth and prosperity. If in a person's horoscope, Sukra is well placed, then the person enjoys better life and wealth. Lord Sukran is offered with white Lotus, white cloth, diamond, 'mochai' powder and athi to remove any obstacles in life and work caused by a misplaced Sukra (Sukira Dhosham) in a person’s horoscope.


Temple Festivals


A festival to honor Haradatta Sivacharyar is celebrated in the Tamil month of Thai every year. Besides, Mahasivaratri, Aadi Pooram, Navaratri, and Arudra Darisanam are also celebrated with much importance.


Temple Timings


Temple is opened from 6 AM to 12.00 PM and 4 PM to 9 PM.


How to reach Agneeswarar Temple, Kanjanoor


The temple is located about 20 km from Mayiladuthurai. Bus facilities are available from Kumbakonam and Mayiladuthurai. Aduthurai Railway Station is the nearest railway station.


Nearby Attractions


Suryanar Kovil, about 2 km from Kanjanoor, is the nearest Navagraha Temple dedicated to Lord Sun. Sri Sarabeswarar Temple at Thiruvhuvanam, Sri Mahalinga Swami Temple at Thiruvidaimaruthur, and Sri Kalyanasundara Swamy Temple at Thirumanancheri are other nearby temples of prime importance.


7-Shani - Planet Saturn


Lord Shani is regarded as a troublesome god and is capable of breaking fortunes by his influence and position in the planetary system. Lord Sani is generally shown with four hands riding upon a chariot or a buffalo or a vulture. Shani is seen holding a sword, arrows and two daggers. Saturn is often referred to as ‘dark planet’ and symbolizes longevity, misery and grief. The day of Saturn is Saturday and gemstone is Blue Sapphire. Kumbha rashi and Makara rashi in zodiac signs are ruled by Lord Shani or planet Saturn. Shani Shingnapur Temple in Maharashtra and Thirunallar Darbaranyeswarar Temple in Tamilnadu are two famous Lord Shani Temples in India.


Shani and Shani Dosha in Astrology


Lord Shani or Sani is one of the Navagrahas or the nine celestial planets in Hindu astrology. Shani Dev or Planet Saturn is the Lord of Saturday and is embodied in the planet Saturn. Saneeshwara is called so as it moves slowly and takes about 30 years to revolve around the sun.


Shani – The Son of Lord Surya


Shani is also known as Chayyaputra as he is the son of Lord Surya, the Sun God and his wife Chhaya. Yama, the God of death is his elder brother. A person’s life is rewarded or punished appropriately during his lifetime according to his present and past deeds. Shani is known as a great teacher and the impact of Shani is so much that when Shani opened his eyes for the first time while he was a baby the sun went into an eclipse. Shani punishes those who follow the path of evil hence he is considered as the trouble giver as well as the well wisher.


Appearance of Shani


clip_image010


Shani is dark in color, wearing black clothes, holding a sword, arrows and two daggers and mounted on a vulture. Vulture is Shani’s vahana. As protector of property, Shani is able to suppress the thieving tendencies of these birds.


Positive impact of Shani in Astrology


Lord Saneeshwara is more known for his blessings that his ill effects. A favorably placed Shani in the horoscope of a person stands for a strong career, healthy life and prosperity. Shani can also award one with leadership qualities along with fame and recognition among the masses. Lord Saneeshwara is known as Needhiman or judge as he always blesses those who are righteous and devoted.


Negative impact of Shani in Horoscope


Shani if unfavorably placed in a person’s horoscope is known as Shani Dosha and it denotes trouble in all ways. Shani is feared by those Hindus who believe in astrology as the effects of Shani being unfavorable can be very severe. Shani brings about the bad effects of one’s deed or karma and the diseases which Shani curses at physical level are poor blood supply, asthma, impotency, and tuberculosis (TB), and at mental level are narrow mind, low esteem among others and so on. Shani tests person’s patience and frustrations and delays.


Remedies for Shani Dosha.


Shani Dosha Parihara is the remedies of Shani Dosham in the horoscope of a person. Here are some successful Remedies for Shani Dosha for those who are passing through Shani Dasha period in their life. Shani Dasha is inevitable in every one’s life and the only way to reduce the ill effects of Lord Shani is to perform poojas and prayers as Shani dosha pariharas. The below mentioned remedies for Shani Dosha are for anyone who is going through the difficult period of 7.5 years of Shani Dosha. Below are some Shani Dosha (Sade Sati) remedies to appease Shani Dev or Planet Saturn. Read more about Lord Shani and impacts of Shani in Astrology here.


Fasting on Saturdays


Fasting is a form of Yagya. One can take a light fast on Saturday (the day of Lord Shani Deva) with only broth and sesame seeds.


Worship Lord Hanuman


Praying to Lord Hanuman will lead to freedom from an adverse Shani effects. Recite ‘Hanuman Chalisa’ on Tuesday, Thursday and Saturday with a ghee lamp in front of his idol. Get lyrics of Hanuman Chalisa here.


Shani Mantra


Chanting short Shani mantra for 108 times every day or at least every Saturday.


“Om Sham Shaneeswaraya Namaha”


Shani Temple Darshan


Visiting Navagraha temple and doing Shani pooja on Saturday is also one of the remedial measures.


clip_image011


Picture of Lord Shani and Remedies for Shani Dosha


Maha Mrityunjaya Mantra


If Shani dasha effect is very severe then to protect you from the fear of untimely accidents or diseases recite Mrityunjaya Mantra at least once before starting your day. Click here for Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics.


Navagraha Mantra


Chanting of ‘Navagraha Stothram’ is also good to ward off adverse effects of grahas which are not in favorable position in the horoscope. You can find lyrics of Navagraha Stothram here.


Lord Ayyappa Temple Darsha


Visiting Lord Ayyappa Temples and performing Neeranjanam on Saturdays is also considered as one of the remedial measures of Shanidosha.


Donation (Daanam)


Donating black cloth, gingely oil, blanket, iron articles, black cow, buffalo, black gram to poor people or at the temple and also providing ‘Annadhanam’ (free food) on Saturday to orphanages or beggars.


Shiva Bhajan


Prayer to Lord Shiva whole heartedly can protect you from Shani dosha.


Other Remedies


Procuring an iron ring from the horse shoe of a black horse, wearing Blue Sapphire (Before wearing any gemstones make sure you consult your personal astrologer) in your middle finger, watering the peepal trees lighting lamps in sesame oil are also other remedial measures for Shani dosha.


Shani Shingnapur Temple in Maharashtra


Shani Shingnapur Temple, also spelled Shani Shinganapur Temple, is one of the famous Lord Shani Temples in India, situated in the village of Shingnapur or Sonai in Ahmednagar district of Maharashtra. Lord Shani (or Shaneshwara or Shanidev) is one of the nine Navagrahas in Hindu astrology. The idol of Lord Shani (planet Saturn) here is a Swayambu, which is a five and a half feet high black rock, installed on an open-air platform. At the side of the image is a Trishula (trident) and a Nandi (bull) image is on the south side. There are also small images of Lord Shiva and Lord Hanuman in the front.


Worship at Shingnapur Shani Temple


clip_image012


The devotees should take head bath and proceed in wet clothes to the platform of Lord Shani Bhagwan.
Saffron-colored attire is generally worn by the devotees. No priest exists here to perform the pooja. Devotees themselves perform the puja in the form of circumambulations, offering prayers and performing abhishekams with water from the holy well nearby and sesame oil. Male devotees can go up to the platform wearing a wet cloth. However, women are offered worship without mounting the platform.


Devotees offer oil (preferably sesame) in multiples of quarter, coconut, dried dates, dried coconut, betel nut, rice, turmeric, kumkum, gulal, neel, sugar, colotropis flowers preferably blue, black cloth, curds and milk for abhishekam.


Fairs and Festivals at Shani Shingnapur Temple


Shani Amavasya


Amavasya or the no moon day, which falls on a Saturday, is considered to be the most auspicious occasion to worship Lord Shanidev at Shani Shingnapur Temple. Numerous devotees from all around the country come here to receive the blessings of the Lord on this day. A huge fair and a palanquin procession of Shani are held on this day. Apart from Shani Amavasya, worshipping Lord Shani on all Saturdays is considered to be very favourable.


Shani Jayanthi


Shani Jayanti is considered as the day on which Lord Shani was born or appeared on earth. It is also known as Shanishchara Jayanti and observed on Amavasya (New moon day) in Vaishakh month. On this day, the idol appears blue in colour. ‘Panchamrut’ and ‘Gangajal’ are used for cleaning the idol of Lord Shaneshwara.


Importance of Shinganapur village


The uniqueness of Shingnapur is that no house in the village has doors, but only door frames. Even though, no theft is reported here and villagers never keep their valuables under lock and key. It is believed that god Shani punishes anyone attempting theft. Curtain is the only barrier they use to keep out stray animals.


Temple Timings


The Shani Temple at Shingnapur is open for worship from 5 am to 10 pm.


How to Reach Shani Shingnapur Temple in Maharashtra


Shingnapur is situated about 6 km from Ghodegaon, on Aurangabad - Ahmedanagar Road. Shani Shingnapur is about 84 km from Aurangabad, 65 km from Shirdi, and 35 km from Ahmednagar.


By Road


From Ghodegaon, devotees can use the motor-able road up to Shani Shingnapur temple. State Transport buses are available to Shingnapur from Ahmednagar and Aurangabad.


By Train


The nearest railway stations to reach Shani Shingnapur Temple are Ahmednagar, Rahuri, Shrirampur and Belapur.


By Air


Mumbai (330 km) and Pune (160 km) are the nearest airports.


Darbaranyeswarar Temple Tirunallar Shani Navagraha Sthalam


Sri Darbaranyeswarar Temple, also spelled Darbaraneswarar Temple, is one of the most famous Lord Shani Temples (Lord Saturn) in Tamil Nadu, India. Sree Dharbaranyeswara Swamy Temple is located at Tirunallar (Thirunallar) which is about 5 km west of Kaaraikal, on the Karaikal – Mayiladuthurai - Kumbakonam bus route, in Karaikal District, Tamilnadu.


Similar to other Navagraha Sthalams in Tamilnadu, Sri Darbaranyeswarar Temple also enshrines Lord Shiva as the main deity. Lord Shiv is known as Darbaranyeswarar here and Goddess Parvati Devi as Pranamambika or Bogamartha Poonmulaiammai.


The magnificent shrine dedicated to Saneeswarar (Lord Shani or Saneeswaran) near the inner tower known as `Kattai Gopuram'. He faces east with `Abhaya Varada Hastham' and is considered the 'Anugraha Murthi' (one who bestows good things). His idol is placed in between the presiding deities. Shani Bhagavan, one of the 9 Navagraha (nine planets), is reputed both as a giver and destroyer.


About Darbaranyeswarar Shani Temple


Located on the southern banks of river Cauveri, Thirunallar temple has a five-tiered Rajagopuram and faces east. Thyagarajar shrine is found at the southern entrance and in front of it is the emerald `Nakavidangar,' installed by Musukunda Chakravarthi. Its architectural features date back to the Chola period. Tirunallar is one of the 7 Saptavitanka stalams of Tyagaraja connected with the Mucukunda Chola legend. The place was originally called as Darbaranyam or the place in a forest of Kusa grass (Darbam).


Tirunallar Shani temple is associated to many myths. According to a legend, King Nala was badly affected with numerous problems due to the adverse effects of Saneeswaran. He took a holy dip at the temple tank Nala Theertham and got relieved of the evil effects.


Saneeswaran and his effects in Horoscope


When Lord Shani (Saturn) passes through the ‘Janma Rasi’ in one's birth chart, he is said to cause difficulties to a person and when he passes through the eighth house from one's Janma Rasi (Ashtamathu Sani) he casts more challenges. However, the adverse effects of Shani can be relieved through prayer and by performing puja to appease Lord Shani. Sani transits from one house to another every two-and-a-half years and this is known as ‘Sani Peyarchi’. Shani Peyarchi is one of the best known festival celebrated at Lord Darbaranyeswarar Temple and is visited by large number of people. Saneeswarar’s deity is taken in a procession around the town on this auspicious occassion.


Poojas and Offerings


Saneeswaran is attired in black colour and the grain associated with him is sesame. He can be offered with the flowers - vanni and blue kuvalai; and rice mixed with sesame powder.


Special poojas and abhishekams are performed on Saturdays as Saturday is considered special of Lord Saneeswara.


Temple Festivals


Apart from daily worship services which are performed five times daily, Darbaranyeswarar Shani Temple hosts a number of festivals throughout the year. On Tamil New Year's day (Tamil Puthandu), (marked by the transition of the Sun from Pisces to Aries according to the Indian astrological system) Tyagaraja is taken in a procession. An eighteen day festival is performed in the Tamil month of Vaikashi (when the sun resides in the sign of Taurus). Festivals related to Nataraja (the Lord of Dance) are held during the month of Aani (Gemini). Several special services are performed to the Emerald Lingam on the full moon night in the month of Purattasi (Leo). Besides, Navaratri, Kartikai Deepam and Panguni Uthiram are also celebrated here with much devotion.


How to reach Darbaranyeswarar Navagraha Temple


By Bus


Tirunallar is located near Karaikkal (5 km) and Nagappattinam, and is well connected by road to many other towns. Direct bus services are also available from Karaikal and even Chennai. Thirunallar to Bangalore (Karnataka) is around 298 km.


Thirunallar is 59 km from Kumbakonam, 35 km from Mayavaram (Mayiladuturai), 140 from Pondicherry, 100 from Thanjavur, 150 from Trichy. Tirunallar can easily be accessed from Mayiladuturai or from Nagapattinam.


By Train


Tirunallar Railway Station is on the Peralam - Karaikal line. Mayiladuthurai Railway Station is another major railway station near by to reach Thirunallar.


By Air


The nearest domestic airport is the Tiruchirappalli Airport, about 160 km from Tirunallar. The nearest international airport is at Chennai, around 300 km away.


Nearby Tourist Attractions in Tirunallar


Karaikal Beach, one of the natural beaches in the Tamil Nadu, is just a short drive from Tirunallar. The 12th century Sri Varadaraja Perumal Temple is 7 km from Karaikal.


8-Rahu


In Hindu mythology, Lord Rahu is described as the head of a demonic snake that swallows the sun and moon, causing eclipses. Rahu is a shadowy planet and do not have any special day dedicated to him. He is depicted in art as a dragon with no body riding on a chariot drawn by eight black horses. When Rahu is affected one faces several miseries and obstacles in the way of success. The gemstone of Rahu is Gomedh or Honey Colored Hessonite. Tirunageswaram Naganathaswamy Temple near Kumbakonam in Tamilnadu is one of the famous Lord Rahu temples in India.


Naganathaswamy Temple Thirunageswaram - Rahu Sthalam
Sri Naganathaswamy Temple or Rahu Sthalam is one of the 9 Navagraha Temples in Tamil Nadu and is associated to Lord Rahu (Raaghu Bhagvan). Sri Naganathaswamy Temple is located at Tirunageswaram, which is 7 km east of Kumbakonam on the Kumbakonam - Nannilam Road, in Thanjavur District, Tamilnadu. The main presiding deity of Thirunageswaram Rahu Temple is Lord Naganathaswamy (Lord Shiva) and his consort Giri Gujambika (Goddess Parvathi) who is enshrined with Goddess Lakshmi and Goddess Saraswati by Her side. Rahu Bhagavan is seen with his two consorts Nagavalli and Nagakanni. Sri Naganathaswamy Temple is one where Lord Shiva was worshipped by Rahu (Raghu) and got relived of a curse. A unique feature of Naganatha Swamy temple is that Lord Rahu is seen with human face. While in other places, Lord Raaghu is worshipped with a serpent face.


Temple Features
Occupying a vast area, the Thirunageswaram Rahu Temple has vast prakarams, towering gopurams, and several mandapams. There are four entry towers with fort like walls which surround the outermost prakaram.
clip_image013


The Vinayaga temple, Balibeedam, Nandeeswarar Mandabam and Thwaja Sthambam (Flag post) are seen on the eastern gateway. Lord Ragu’s idol is placed in the south-west corner. The southern side of the temple has a water head with four Mandaps, surrounded by a 100 pillar Mandap in a temple-car style. The mandap is decorated by artistic pillars in all directions. The Dwarapalaga Sudhai work (made of Chunam clay) on each side at the entrance is an attractive feature of the temple.


There are twelve sacred water heads in this place, namely, Suriya Pushkarani, Gowthama Theertham, Parasara Theertham, Indira Theertham, Prugu Theertham, Kannuva Theertham and Vasishta Theertham. Suriya Pushkarani is inside the temple compound and is very sacred. The theertham is built in Chola style and is in square shape with 'double-bat' roofing. Legend says that the mythological serpents Aadi Seshan, Dakshan and Kaarkotakan worshipped Shiva here.


Effects of Rahu Bhagavan


Rahu Bhagwan is said to be the cause for one's good position, status, business, faithfulness, winning over opposition, to travel overseas, and for mantra power. It is believed that by doing Milk abishekam here for Rahu during Rahu kalam (period of 1 and 1/2 hours occurring every day) the delay in getting married, childlessness, trouble some married life, ill-effects of Kalasarpa Dhosha (affliction), Kalasthra Dhosha and, Sarpa Dhosha are all cured.


Special Feature


clip_image014
An important aspect of Rahu Temple at Thirunageswaram is that during milk abhishekam, the milk when poured over the idol, turns Blue which is clearly visible. Large numbers of devotees throng here for performing this. On every occasion of Rahu switching over to next Raasi (Rasi) which happens once in one and half years in anti-clockwise, special Abishekam with Homam is performed at Sri Arulmigu Naganathaswamy Temple. Lord Rahu is taken in procession in Sesha Vahanam.


Temple Festivals


Other major festivals celebrated here are Brahmotsavam (November or December), Thiruvathirai (December – January), Kanda Shashti (October or November), Sivaratri (February - March), Navaratri and Sekkizhar Vaikasi Pooja (June).


Temple Timings and Daily Poojas


Thirunageswaram Raghu Temple opens daily from 06:00 AM to 9:00 AM, 01:00 PM to 05:00 PM, and 07:00 PM to 09:00 PM. The temple conducts six pujas daily Ushakkala Pooja (6 am), Kalasandhi Pooja (9 am), Uchikkala Pooja (1 pm), Sayaratchai Pooja (5 pm), Irandam Kala Pooja (7 pm) and Arthajama Pooja (9 pm).


How to reach Sri Naganathaswamy Temple, Thirunageswaram


Thirunageswaram Rahu Temple is on the Kumbakonam - Karaikal bus route and is just 7 km from Kumbakonam.


Railway Station


Thirunageswaram Railway Station or Tirunageswaram Railway Station, on the Mayiladuthurai - Kumbakonam rail route is the nearest railhead. Tambaram - Kumbakonam Fast Passenger and Kumbakonam - Mayiladuthurai Passenger passes through Tirunagesvaram Railway Station.


Kumbakonam Railway Station, operated by Southern Railways, is the nearest major railway station to Thirunageswaram. Tirupati - Tiruchirapalli Express, Chennai – Rameshwaram Express (Sethu Express) are some of the long distance main trains passing through this Kumbakonam Railway Station.


Tiruvidaimarudur Railway Station or Tiruvidalmarudr Railway Station, on the Mayiladuthurai - Kumbakonam rail route, is another nearest railhead around 5 km from Thirunageswaram.


Tiruchirapalli Airport is the nearest domestic airport.


Route Map to Thirunageswaram Navagraha Temple, Kumbakonam


Nearby Attraction
Uppiliappan Kovil, a shrine dedicated to Lord Vishnu, is about 2 km from Tirunageswaram. Sri Thirupureeswarar Temple is another ancient shrine situated at Pateeswaram, 5 km south east of Kumbakonam.


9-Kethu


In Sanskrit, Kethu (Dhuma Ketu) means comet. It is also a shadowy planet and is depicted as the tail of a demon snake. In the images he is usually shown with a poke marked body, riding upon a vulture and holding a mace. Lord Kethu is the representation of karmic collections both good and bad, spirituality and supernatural influences. The gemstone of Ketu is Cat’s Eye. Kethu Naganathaswamy Temple in Nagapattinam District of Tamilnadu is a famous Lord Kethu temple in India.


Kethu Navagraha Temple at Keezhperumpallam Tamil Nadu
The Kethu Naganathaswamy Temple or Kethu Navagraha Temple is one of the 9 Navagraha Temples in Tamil Nadu, located at Keezhperumpallam (Kizhaperumpallam), near Tarangampadi in Nagapattinam District. This renowned Kethu Sthalam is one of the most important Kethu Temples in Tamilnadu as well as in India. The temple presiding deities are Lord Naganathaswamy and his consort Soundaryanaki. It is said that Kethu prayed to Lord Shiva to get rid of his sins. It is rare to find Ketu Bhagvan enshrined with head of a snake and body of an asura, which you can see here. In this Kethu temple, Lord Kethu faces west in the north praharam. Lord Ketu appears with the body in divine form, his head as a five-headed snake and the folded hands worshipping Lord Shiva. Kethu Naganathaswamy Temple is located 6 km from Thiruvengadu (Thiruvenkadu), which is famous for the Swetharanyeswarar Temple dedicated to Lord Budha.


Temple History


Keezhperumpallam is also called Vanagiri. The planets Kethu and Rahu, known as ‘Chaaya Grahangal’, are associated with the legend of the churning of the milky ocean. When the Devas and Asuras churned the ocean of milk with the Manthira Mountain as the churning stick and snake Vasuki as the rope, the amirtham emerged. This was consumed by an asura, who disguised himself as a Deva. Knowing this, Lord Narayana hit the asura on the head with the spoon in his hand. The head was cut off and fell on the ground. As the asura had consumed amirtham, his head and body continued to live. The head portion of the asura attached itself to a snake body and became Rahu Bhagavan. The body portion that was thrown away fell in Pothigai mountain region which was found and preserved by a Brahmin. The head of a snake got attached to the asura body to become Kethu.


Worship to Kethu


Kethu Bhagavan is adorned in multicolor and it is believed that offering pooja to the Lord Kethu at Keezhperumpallam with red Lilly, kollu (horse gram), and cloth will get relieved from illness, poverty and other doshams.


Daily Poojas Services


Besides the worship services that are offered six times daily, Abhishekam is performed by 08.30 AM. Pradhoshams are held great reverence here. The specialty of Kethu Temple at Keezhperumpallam is that the temple remains open even during Rahu kalam and Emakanda Kalam.


Temple Timings


Kethu Naganathaswamy Temple opens daily from 6 AM to 12.00 PM and 4 PM to 7 PM.


How to reach Kethu Navagraha Shrine at Keezhperumpallam


The Kethu Temple at Keezhperumpallam is located around 63 km from Kumbakonam. It can also be reached via the Sirkali (Sirkazhi) - Poompuhar Road.


Shiyali Railway Station, Thanjavur is the nearest railway station, about 15 km from the temple.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...